Mateřská škola

Zápis do Mateřské školy

 

Základní škola a Mateřská škola Staříč, okres Frýdek - Místek, příspěvková organizace

Sviadnovská 332. 739 43 Staříč

Oznámení o rozhodnutí o přijetí
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 20
21/2022

Základní škola a Mateřská škola Staříč, okres Frýdek - Místek, příspěvková organizace, zastoupená svou ředitelkou, v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád rozhodla podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění takto:

 

 

Přijat k předškolnímu vzdělávání

 

 

Přerušení správního řízení

Nepřijat k předškolnímu vzdělávání

 

 

R 01

R 02

 

 

R 03

 

 

R 04

 

 

R 05

 

 

 

 

R 06

R 07

 

 

R 08

 

 

R 09

 

 

R 10

 

 

 

 

R 11

 

 

R 12

R 13

 

 

R 14

 

 

 

 

R 15

 

 

R 16

 

 

R 17

 

 

R 18

R 19

 

 

 

 

R 20

 

 

R 21

 

 

R 22

R 23

 

 

R 24

 

 

 

 

R 25

R 26

 

 

 

 

R 27

R 28

 

 

R 29

 

 

 

 

R 30

R 31

 

 

R 32

 

 

O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb). O přerušení správního řízení budou zákonní zástupci informování písemně.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky Základní školy a Mateřské školy Staříč a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Mgr. Jeanetta Machová Datum zveřejnění: 1.6. 2021

ředitelka školy Datum svěšení: 1.7. 2021

 

Zápis na školní rok 2021/2022.

Vážení zákonní zástupci dětí,

zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Staříč se bude konat v období

od 2. května do 16. května 2021 dle § 34 školského zákona.

 

Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Podání žádosti je možné:

- do datové schránky školy: 52nqff7

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na náš e-

mail: ms.staric@seznam.cz

- poštou (Mateřská škola Staříč, Sviadnovská 333, Staříč, 73943), rozhodující

je datum podání na poštu.

- vhodit žádost přímo do schránky ZŠ (u zadních dveří ZŠ).

V případě osobního podání žádosti: dodržet v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření. (předem na telefonním čísle 777 980 260).

Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (např. pěstoun).

K zápisu potřebujete:

  • vyplněnou Žádost o přijetí
  • kopii Rodného listu dítěte

Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem. Tato kopie pak bude součástí spisu.

  • v případě cizinců kopii dokladu dítěte s vyznačeným povolením k pobytu na území ČR po dobu delší než 90 dní

 

 

Doložení řádného očkování dítěte.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Ředitelka mateřské školy odešle na e-mail zákonného zástupce uvedený na Žádosti o přijetí Registrační číslo dítěte a tím potvrdí zákonnému zástupci přijetí Žádosti.

 

Žádost o přijetí do MŠ najdete v Dokumentech.

https://www.zsstaric.cz/media/Dokumenty/Zadost o prijeti.docx