Základní škola

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

        

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024

 1. TERMÍN

4. 4. 2023 od 13:40 do 17:00 hodin

 1. K ZÁPISU SE DOSTAVÍ DĚTI:
 1. VĚK DÍTĚTE - 6 let k 31. 8. 2023
 • dítě narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017,
 • dítě s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.
 1. VĚK DÍTĚTE - 5 let k 31. 8. 2023

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:

 • dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2023 - zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ Školského poradenského zařízení (PPP, SPC),
 • dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2024 - zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ Školského poradenského zařízení + odborného lékaře.
 1. ORGANIZACE ZÁPISU

Zápis proběhne prezenčně ve škole

Doporučujeme přinést k zápisu již vyplněné tiskopisy:

 

Žádost o přijetí (ke stažení na webu školy v záložce dokumenty – ostatní)

Žádost o odklad (ke stažení na webu školy v záložce dokumenty – ostatní)

Dále:

Rodný list dítěte

Občanský průkaz zákonného zástupce

 1. ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
 1. Zákonný zástupce dítěte ze spádové oblasti školy požádá o odklad povinné školní docházky:
 • pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,
 • písemně - vyplní žádost o odklad povinné školní docházky,
 • v době zápisu - v oficiálně určeném termínu
 1. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.
 2. Zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu 2 doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) + odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 3. Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 4. Pokud je dítěti povolen odklad povinné školní docházky, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

 1. VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Na webových stránkách školy a na vývěsní desce u vchodu školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.

Rozhodnutí vydá ředitelka školy do 19.4.2023.

Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen v ředitelně školy.

Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.

Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 1. VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ K POVINNĚ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte (v případě naplnění kapacity školy) vydá ředitelka školy do 19. 4. 2023. Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.

Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky školy základní školy,

jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Staříč, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace

Registrace (online vyplnění zápisového lístku) a rezervace časů bude na našich webových stránkách spuštěna 13. 3.2023 a bude ukončena 27.3. 2023. Registrace bude zákonným zástupcům potvrzena emailem.

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsstaric/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40783

 

 • Co na děti čeká?

Dítě si může projít úkoly zápisu s paní učitelkou

Rodiče se mohou zeptat na otázky, které je zajímají

 

 • Musí být u zápisu dítě?

Přítomnost dítěte u zápisu není povinná.

 

 • Co k zápisu potřebují zákonní zástupci?

Občanský průkaz

Rodný list dítěte

Vyplněnou přihlášku případně žádost o odklad

Rozhodnutí o odkladu z loňského školního roku, byl-li udělen

 

 • Kolik plánujeme otevírat tříd?

Jednu třídu

 

 • Kdo bude přijat?

Všichni žáci, převis žádostí letos nepředpokládáme (pouze v případě překročení kapacity třídy budou přednostně přijaty děti ze spádové oblasti)

 

 • Mohou přijít k zápisu do naší školy i žáci z jiných obvodů?

Ano, zákonný zástupce má právo se rozhodnout, na kterou školu zapíše své dítě