Základní škola

Operační program Jan Amos Komenský

Operační program Jan Amos Komenský

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1 - Malá Strana

IČO: 00022985

č. j.: MSMT-9914/2023-2

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 22_002/0006083-01

(dále jen „Rozhodnutí“)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) jako poskytovatel dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „Poskytovatel dotace“) a správní orgán příslušný dle § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), na základě žádosti o dotaci předložené níže uvedenou právnickou osobou v rámci výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I v aktuálním znění, priority 2 - Vzdělávání, podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel rozhodlo v řízení o žádosti přijaté dne 29. 3. 2023 o poskytnutí dotace ve výši 1 271 558,00 Kč příjemci

Název:                                Základní škola a Mateřská škola Staříč, okres Frýdek-Místek, příspěvková

organizace

Sídlo:                                  Sviadnovská 332, 73943 Staříč

IČO: 75026538


 

 

(dále jen „Příjemce“)1.

na realizaci projektu

Název projektu dle MS2021+

Šablony I ZŠ a MŠ Staříč 2024

Registrační číslo projektu dle MS2021+:

CZ.02.02.XX/00/22_002/0006083

 

 Název (vč. právní formy), sídlo a IČO příjemce se doplňuje dle informací uvedených na záložce „Subjekty“ v MS2021+.

Informační systém sloužící k monitorování, řízení, hodnocení a reportování implementace EU fondů v České republice v programovém období 2021-2027, a to na všech úrovních implementace (projekt, program, Dohoda o partnerství).