Základní škola

Školská rada

 

 

 

Školská rada pracuje ve školním roce 2019/2020 v tomto složení:

Předsedkyně školské rady: Mgr. Kateřina Pokludová

za pedagogické pracovníky školy: Mgr. Jana Košťálová, Věra Rylková

za zřizovatele: Ing. Libor Macháček, Pavel Volný

za zákonné zástupce: Mgr. Kateřina Pokludová,  MUDr. Martina Kupková

 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Staříč,

okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace

 

Výsledky doplňkových voleb do školské rady

 

volba člena rady z řad zákonných zástupců

 

počet platných hlasovacích lístků: 35

 

počet neplatných hlasovacích lístků: 0

 

volební účast: 30,45

 

 

Výsledky voleb:

 

Mgr. Kateřina Pokludová 34 hlasů

 

Do školské rady byla z řad zákonných zástupců zvolena paní Mgr. Kateřina Pokludová.

 

Ve Staříči, 11.9. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Školská rada dle školského zákona v platném znění:
§ 167
(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje
školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům
nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům
školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí
právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší
odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.
(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích
členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel,
třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu
volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel
školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí
plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem,
zvolen zákonnými zástupce nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo
zvolen pedagogickými pracovníky školy.
(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění
voleb do školské rady.
(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a
studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy,
jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.
(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady
svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel
školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady
na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj
jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje
schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
§ 168
(1) Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich
následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní
řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních
a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se
k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům
vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím
o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních
právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek
stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle
zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d)
rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud
školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument
k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní
zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo
pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d)
do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez
zbytečného odkladu zřizovatel.
(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem
obcí plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do
funkce.