Základní škola

Školská rada

Ředitelka školy vyhlašuje podle zákona 561/2004 Sb. Doplňkové volby do školské rady Základní školy a mateřské školy Staříč za zástupce zákonných zástupců žáka. Volby se uskuteční dne 12.10. 2022 v době od 7:30 do 16:30 hodin ve vestibulu školy.

 

Ve školním roce 2022/2023 končí funkční období stávající předsedkyně a členka Školské rady Mgr. Kateřina Pokludová, která byla zvolena jako zástupce zástupců nezletilých dětí. Podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění se proto uskuteční doplňkové volby.

Ve školské radě je celkem 6 zástupců, z toho 2 zastupují pedagogické pracovníky školy, 2 jsou zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků školy a 2 zástupci jsou jmenování zřizovatelem školy, tj. obcí Staříč. Volební období členů ŠR je tříleté. Školská rada se schází dle zákona nejméně dvakrát ročně.

Pro volby ve školním roce 2022/2023, které se uskuteční dne 12.10. 2022 od 7:30 do 16:30 hodin, hledáme vhodné kandidáty z řad rodičů (zákonných zástupců), kteří by se chtěli  podílet na správě školy. Z těchto kandidátů potom zákonní zástupci (rodiče) volí 1 člena Školské rady pro následující tříleté období.

Školská rada je ze zákona pověřena těmito úkoly:

  • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečnění
  • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Výsledky doplňkových voleb do školské rady za zákonné zástupce žáka.

 

Počet platných hlasovacích lístků

42

Počet neplatných hlasovacích lístků

0

Volební účast

42,65

Výsledky voleb

Mgr. Eva Janečková 21 hlasů

 

 

Do školské rady byla z řad zákonných zástupců zvolena paní Mgr. Eva Janečková.

 

 

Školská rada pracuje ve školním roce 2021/2022 v tomto složení:

Předsedkyně školské rady: Mgr. Kateřina Pokludová

za pedagogické pracovníky školy: Mgr. Lucie Vozná, Iveta Novotná

za zřizovatele: Ing. Libor Macháček, Pavel Volný

za zákonné zástupce: Mgr. Kateřina Pokludová,  Mgr. Eva Janečková

 

 

 

Ve Staříči, 27.9.2021

Ředitelka školy vyhlašuje podle zákona 561/2004 Sb. Doplňkové volby do školské rady Základní školy a Mateřské školy Staříč za zástupce zákonných zástupců žáka.
Funkční období člena školské rady je tři roky.

Datum voleb: 22.9. 2021 a 23.9. 2021. ( 7:30 - 16:30)

 

Průběh a místo voleb:

Zákonný zástupce na volebním lístku zakroužkuje jednoho kandidáta, pro kterého hlasuje,

tzn. 1 zákonného zástupce nezletilých žáků. Podle počtu dětí (žáků školy) vhazuje zákonný zástupce počet volebních lístků – např. 2 děti (žáci školy) – 2 volební lístky. Hlasování je tajné a hlasuje pouze jeden ze zákonných zástupců.

Volební lístky, které obdrželi zákonní zástupci prostřednictvím svých dětí nebo v místě voleb, vloží do volební urny v prostoru přízemí – u hlavního vchodu. Svoji účast potvrdí podpisem na prezenční listině.

Z návrhů na kandidaturu, které bylo možno podávat do 7.9. 2021, vzešli tito kandidáti:

1. Hrbková Jana

2. Mgr. Janečková Eva

3. Mgr. Prosková Jana

(Kandidáti jsou seřazeni dle abecedy)

 

Žádáme Vás o zvolení jednoho kandidáta, který Vás bude zastupovat ve školské radě. (Druhým Vaším zástupcem je paní Mgr. Kateřina Pokludová, která byla již řádně zvolena ve volbách v r. 2019.)

 

Zveřejnění výsledků: 29. 9. 2021.

 

Ve Staříči: 14.9. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Staříč,

okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace

 

Výsledky doplňkových voleb do školské rady

 

volba člena rady z řad zákonných zástupců

 

 

Počet platných hlasovacích lístků

35

Počet neplatných hlasovacích lístků

0

Volební účast

30,45

Výsledky voleb

Mgr. Kateřina Pokludová

 

 

 

Do školské rady byla z řad zákonných zástupců zvolena paní Mgr. Kateřina Pokludová.

 

Ve Staříči, 11.9. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Školská rada dle školského zákona v platném znění:
§ 167
(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje
školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům
nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům
školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí
právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší
odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.
(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích
členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel,
třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu
volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel
školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí
plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem,
zvolen zákonnými zástupce nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo
zvolen pedagogickými pracovníky školy.
(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění
voleb do školské rady.
(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a
studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy,
jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.
(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady
svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel
školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady
na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj
jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje
schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
§ 168
(1) Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich
následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní
řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních
a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se
k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům
vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím
o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních
právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek
stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle
zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d)
rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud
školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument
k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní
zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo
pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d)
do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez
zbytečného odkladu zřizovatel.
(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem
obcí plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do
funkce.