Základní škola

Poradenství

Poradenské služby na ZŠ zajišťují:

I.    výchovný poradce pro 1. stupeň
II..  školní metodik prevence
III.  speciální pedagog
IV.  třídní učitelé
V.    učitelé

Úkoly a cíle školského poradenského pracoviště

- poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

- sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,

- prevenci školní neúspěšnosti,

- kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,

- podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,

- podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,

- průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,

- včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,

- předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,

- průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,

- metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,

- spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,

- spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.