Základní škola

Informace k zápisu

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 v ZŠ a MŠ Staříč 

Je povinností rodičů zapsat dítě, které k 31.08.2024 dosáhne věku 6 let a rovněž dítě, kterému byl udělen odklad školní docházky o jeden rok. 

Zápis proběhne v úterý 16. dubna 2024 od 13:40 – 17:20 hodin. 

K zápisu přineste svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. 

Z důvodu hladkého průběhu zápisu prosíme, abyste vyplnili od 11. března - 15. dubna elektronickou přihlášku. Tuto přihlášku ve škole vytiskneme a připravíme rodičům k podpisu v den zápisu. 

Přijímání dětí probíhá podle předem stanovených kritérií: 

1. Věk dítěte – dosažení věku povinné školní docházky 

2. Naplnění do počtu kapacity školy 

O přijetí ke vzdělávání do ZŠ rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení na základě výsledku zápisu. V souladu se správním řádem bude vyhotoveno písemné rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Rozhodnutí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na dveřích školy a na webu školy. V seznamu bude dítě vedeno pod veřejným registračním číslem, které mu bude přiděleno při podání elektronické přihlášky.  

Zákonný zástupce má dle správního řádu možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a nahlížet do spisu. Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.  

Ve Staříči 11.03.2024                       Mgr. Daniela Trojanová, ředitelka školy