Základní škola

Odklad povinné školní docházky

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

     Zákonný zástupce dítěte ze spádové oblasti školy požádá o odklad povinné školní docházky:

 

 • pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,

   

 • písemně – vyplní žádost o odklad povinné školní docházky,

   

 • v době zápisu – v oficiálně určeném termínu

   

 1. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.

   

 2. Zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu 2 doporučující posouzení: školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) + odborného lékaře nebo klinického psychologa.

   

 3. Pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní orgán nedostatky žadatele odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil do 30. 4. příslušného školního roku. Poučí ho o následujících nedodržení stanovené lhůty.

   

 4. Nedodrží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§ 64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. příslušného školního roku.

   

 5. Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení.

   

 6. Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.