Mateřská škola

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ 2021/2022

 

Základní škola a Mateřská Škola Staříč, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace se sídlem Sviadnovská 332, 739 43 Staříč

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

V MATEŘSKÉ ŠKOLE - DODATEK Č.3

Vypracovala:

Mgr. Jeanetta Machová, ředitelka školy

Schválila:

Mgr. Jeanetta Machová, ředitelka školy

Směrnice nabývá platnosti dne:

1.3. 2021

Směrnice nabývá účinnosti dne:

1.3. 2021

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Staříč, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí počet volných míst do stanoveného nej vyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole.

Předškolní vzdělání je zakotveno v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve zněni pozdějších předpisů (školský zákon). Cílem předškolního vzdělávání je podle ustanovení § 33 školského zákona poskytování vzdělávání. Ustanovení čl. 33 odst. 1 Listiny základních práv a svobod přiznává v obecné rovině každému právo na vzdělání. Zákaz diskriminace je pak na úrovni Listiny zakotven v čl. 3 odst. 1, který zaručuje základní práva a svobody (tj. i právo na vzdělání) všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Zákaz diskriminace na zákonné úrovni blíže vymezuje, v návaznosti na Listinu základních práv a svobod a mezinárodní smlouvy, jež jsou součástí právního řádu. zákon Č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). Ustanovení § 34 odst. 5 Školského zákona stanovuje, že při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. Tímto předpisem je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost podrobit se pravidelnému očkování je stanovena v ustanovení § 46 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví. Ve smyslu ustanovení § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví pak může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním před přijetím do MŠ (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). Pokud není dítě očkováno, vyplývá přímo ze zákona, že nemůže být přijato do mateřské školy.

 1. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let do začátku povinné školní docházky (v souladu s §34 odst. 4 školského zákona). K přijímání dětí mladších 3 let bude přistupováno individuálně na základě posouzení jejich schopnosti účastnit se vzdělávacího programu školy.
 2. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti rok před zahájením povinné školní docházky (v souladu s §34 odst. 4 školského zákona).
 3. Zákonní zástupci se dostaví v daném termínu k zápisu pro následující školní rok. Konkrétní datum bude uveřejněno na vstupních dveřích, webu školy a na vývěsce zřizovatele.
 4. Mimo termín oficiálního zápisu budou děti přijímány pouze v případě volné kapacity.
 5. Rozhodnutí o přijetí bude dle zákona umístěno na vstupních dveřích, rozhodnutí o nepřijeti obdrží zák. zástupce písemně na adresu uvedenou v přihlášce do 30 dnů od data zápisu. Případný nesouhlas s rozhodnutím ředitele lze uplatnit do 15 dnů ode dne rozhodnutí, a to písemnou formou prostřednictvím školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. V souladu s § 36 odst.3 zákona 500/2004 Sb., správní řád , v platném znění, mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání před vydáním rozhodnutí v termínu určeného ředitelem (vždy do 14 dnů po termínu zápisu do MŠ).
 6. V případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí počet volných míst do stanoveného nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole, bude ředitel školy při přijímání dětí do mateřské školy vycházet z těchto kritérií:

 

Kritérium

 

Bodové

ohodnocení

Věk dítěte

Dítě rok před zahájením povinné školní docházky

s trvalým pobytem v obci Staříč

Bude automaticky přijato na základě žádosti

 

Dítě s trvalým pobytem ve Staříči

10

 

Dítě, které dosáhne nejpozději ke dni 1.9. 2021 věku 5 let​​​​​​​

9

 

Dítě, které dosáhne nejpozději ke dni 1.9. 2021 věku 4 let

8

 

Dítě, které dosáhne nejpozději ke dni 1.9. 2021 věku 3.let

7

 

 

 

Dítě s datem nástupu od 1.9. kalendářního roku podání

žádosti o přijetí (k 1.9.2019) 2 let věku

5

 

Dítě se hlásí k celodennímu provozu

5

 

Dítě, které dosáhne nejpozději ke dni 1.9. 2021 věku 2 let

0

 

Dítě s místem trvalého pobytu mimo obec Staříč

0

 

Doplňující kritéria

 1. Kritéria se týkají též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.
 2. Ve výjimečných případech řeší žádosti o přijetí dítěte ředitel školy individuálně (samoživitel či jinak znevýhodněné rodinné prostředí)
 3. V případě rovnosti bodů bude pro přijetí dítěte rozhodující datum narození dítěte. (Starší dítě má přednost před mladším dítětem). Pokud bude datum narození obou dětí shodné, bude přijaté dítě určené losem. Případné losování proběhne za účasti ředitele školy a zástupců Školské rady.
 4. Děti, které nedosáhnou věku 3 let k 1.9. 2021, mohou být přijaty dle individuálního posouzení ředitelky MŠ: viz: ,,Co by mělo dítě zvládat před nástupem do mateřské ​​​​​​​školy.“

Závěrečné ustanovení

 • Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti od 1.3. 2021
 • O vydání a obsahu této směrnice informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí ve veřejných prostorách MŠ a na webových stránkách školy.
 • Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

( rozhodnutí o přijetí) nebo k povinnému předškolnímu vzdělávání ( rozhodnutí o přijetí), se oznamují zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě, tj. na vstupních dveřích MŠ a na webových stránkách školy www.zsstaric.cz, a to po dobu 15 dnů. Součástí rozhodnutí je datum zveřejnění.

 

 

 

Ve Staříči dne 1.3.2021 Mgr. Jeanetta Machová

ředitelka školy