Základní škola

Probrané učivo

Učivo pro chybějící žáky najdete každý den v Teamsech. Děti, které chodí do školy, si úkoly zapisují do úkolníčku.

Pokud jsou ve škole všichni žáci, učivo do Teamsu nepíšu.

 

Obecně 23. - 27.  5. 2022

český jazyk

- rozlišování věty jednoduché a souvětí, tvoření větného vzorce, vyhledávání podmětu a přísudku, značení základní skladební dvojice

- uč. s. 102

- čítanka s. 136 - 139

anglický jazyk

- učebnice s. 50, PS s. 49

- sloveso být (klad, zápor, otázka + stručná odpověd´)

- pravidelné množné číslo podstatných jmen, spelling - abeceda

- Wocabee - mít udělány všechny balíky

matematika

- obor 0 - 1 000 000 - zápis čísla, číselné řády, čís. osa, porovnávání, rozvinutý zápis čísla, pamětné sčítání a odčítání, písemné sčítání/odčítání/násobení/dělení , slovní úlohy

- písemné násobení dvojciferným činitelem, přednosti ve výpočtech (závorka, krát a děleno, plus a mínus)

- počítání v prostředí násobilkové čtverce ,Abaku, algebrogramy, výstaviště, slovní úlohy, Hadi, Hadi s tabulkou, vývojový diagram,  indické násobení, slovní úlohy

- G:rýsování čtvrerce a obdélníka, vlastnosti + obvod čtverce a obdélníkagrafický rozdíl a součet úseček, rýsování ve čtvercové síti, osa úsečky a střed úsečky,  druhy a konstrukce trojúhelníků, obvod trojúhelníka, převod jednotek délky rýsování rovnoběžných a  kolmých přímek, kružnic o daném poloměru, úseček o dané délce na cm a mm, vzájemná poloha přímek, vyznačování polopřímky

vlastivěda

- uč. po s. 89

- dne 31. 5. test ze stran 79 - 89 (učit se ze sešitu)

- vyhledávání na mapě povrchu ČR - v učebnici (zkoušení)

přírodověda

- Ochrana zdraví - složky potravy, pohyb, pitný režim, denní režim...