Základní škola

Probrané učivo

červen

ČJ - Souhrnně opakujeme vyjmenovaná slova. Začali jsme probírat slovesa - určování čísla a osoby u sloves. 

M - probrali jsme ščítání a odčítání s rozkladem. Opakujeme všechny násobky. Naučili jsme se přednost matematických operací. Rozlišujeme sudá a lichá čísla, zaokrouhlujeme na desítky. Násobíme mimo rozsah malé nésobilky, dělíme s rozkladem. Používáme zlomky, poznáme části celku. Orientujeme se na číselné ose do 1000. Zaměřujeme se na sčítání a osčítání ísel přes 100, spřechodem.295+6,893+9, 296 100-6, 300-8 atd. Umíme násobit a dělit číslem 10, 100.

 V geometrii pracujeme s přímkou, polopřímkou a vzájemnou polohou polopřímek.Učili jsme se rovnoběžky a různoběžky. Učíme se rýsovat s pravítkem s ryskou

PRV - rozdělili jsme lidský život do různých etap a o každé umíme něco říct

Angličtina
slovní zásoba ovoce. PS strana 46, 47.