Základní škola

Probrané učivo

Probrané učivo 28.11. – 02.12.

Pondělí 28.11.

Čeština – komunitní kruh, mluvnicka pravidla při vystupování.

Matematika – sčítání a odčítání v číselném oboru 0 až 100, násobení a dělení v oboru malé násobilky. Zkouška u +,−, · , :. 

Angličtina – opakování slovní zásoby na téma čísla, barvy, školní potřeby. Rozhovry na toto téma. PS strana 23.

Čeština – slova být/bít, slova přibuzná a jejich významy (učebnice strana 33 modrý rámeček).

Úterý 29.11.

Čeština – slovo být vs bít a slova příbuzná

Matematika – násobení v oboru malé násobilky, zkouška výpočtu PS strana 13.

Čtení – Císařovy nové šaty – poslech audioknihy, předvídání událostem, posloupnost příběhu.

Čeština – práce s online slovníkem, význam slov, slovo být vs bít a slova příbuzná (DÚ - uč strana 33/7 - poslední 3 řádky napsat do sešitu).

Středa 30.11. 

Angličtina – 

Prvouka – 

Čtvrtek 01.12.

Čeština – 

Geometrie – 

Matematika – 

Čeština –

Výtvarná výchova – 

Pátek 02.12.

Čeština – 

Matematika – 

Angličtina – 

Prvouka – 

Čtenářská dílna 

 

Probrané učivo 21.11. – 25.11.

Pondělí 21.11.

Čeština – mluvnická cvičení, učebnice 34/2.

Matematika – stavby z kostek, stavby s podmínkou.

Angličtina – určování času "It's one o'clock" (je jedna hodina).

Čeština – vyjmenovaná slova bydlet, byt, obyvatel; PS strana 25/1.

Úterý 22.11.

Čeština – procvičování vyjmenovaných slov byt, bydlet, obyvatel a slov k nim příbuzným (rozlišování kořene slov, význam slov)

Matematika – určování času, PS strana 11
Procvičování:
https://wordwall.net/cs/resource/30156946/ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD-%C4%8Dasu

https://wordwall.net/cs/resource/11388995/hodiny

https://wordwall.net/cs/resource/33607252/ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD-%C4%8Dasu-cel%C3%A9-hodiny-a-p%C5%AFlhodiny

Čtení – čtení s porozuměním

Čeština – psaní příběhu dle obrázkové osnovy

Středa 23.11. 

Angličtina – konverzace s rodilým mluvčím, procvičování určování času

Matematika – zkouška správnosti u sčítání a odčítání, PS 12/1,2 (cvičení 2 dodělat doma)

Čeština – vyjmenované slovo "být" - učebnice 31/2 

Prvouka - opakování - Domov - PS str. 24

Čtvrtek 24.11.

Čeština – vyjmenované slovo být

Geometrie – úsečka – měření, rýsování

Výtvarná výchova – 

Pátek 25.11.

Čeština – sloveso být vs. bít a slova příbuzná

Matematika – zkouška při sčítání a odčítání PS strana 12/3, 4

Angličtina – určování času, barvy, čísla

Prvouka - téma povolání - uč. str. 21, pracovní list, DÚ v PS na str. 26 - rozhovor s rodičem.

Čtenářská dílna 

Probrané učivo 14.11. – 18.11.

Pondělí 14.11.

Čeština – mluvnická cvičení, opakování tvrdých, měkkých a obojetných souhlásek.

Matematika – přednostni matematických operací, porovnávání čísel (sken z učebnice zapsat do sešitu); opakování malé násobilky PS 9/1, 2.

Angličtina – otázka "What is it?" (Co je to?) a odpovědi na ni. Mluvnická cvičení, hry na procvičení slovní zásoby barvy a školní pomůcky (věty typu "This is a blue pen.", "This is a purple school bag.", "This is a black book.",...)

Čeština – vyjmenované slovo bydlet.

Úterý 15.11.

Čeština – procvičování vyjmenovaného slova bydlet - učebnice strana 34/4 - do sešitu.

Matematika – určování času.

Čtení – Děti a klaun strana 48.

Čeština – vyjmenované slovo obyvatel a slova k němu příbuzná.

Středa 16.11. 

Matematika, čeština – projetk Sv. Martin

Angličtina – konverzace s rodilým mluvčím

Čtvrtek 17.11. STÁTNÍ SVÁTEK :) 

Pátek 18.11.

Čeština – vyjmenové slovo byt 

Matematika – určování času

Angličtina – barvy, čísla, školní pomůcky  – určování barev školních pomůcek

Čtenářská dílna

 

Probrané učivo 07.11. – 11.11.

Pondělí 07.11.

Čeština – komunitní kruh, mluvnická cvičení

Matematika – násobení číslem 9

Angličtina – čísla 1 až 12. PS strana 16

Čeština – stavba slova, učebnice strana 28; PS strana 21, cvičení 1.

Úterý 08.11.

Čeština – slabika, samohláska, souhláska, slabikotvorné r,l – učebnice strana 28, cvičení 3, PS strana 21 cvičení 2

Matematika – dělení číslem 9

Čtení – Jak Ledňáček bloudil Prahou – strana 28; Praha, památky Prahy

Čeština – grafomotorická cvičení, písanka strana 15 

Středa 09.11. 

Matematika – opakování malé násobilky 

Angličtina – konverzace s rodilým mluvčím

Čtvrtek 10.11.

Čeština – stavba slov, kořen slov, slovní přízvuk, slovní rébusy – učebnice 29/1,2

Geometrie – vzájemná poloha bodu a přímky/úsečky, měření úseček – PS strana 5/1D, 2; strana 6/1, 2A

Výtvarná výchova – 

Pátek 11.11.

Čeština – Stavba slova, porozumění textu. 

Matematika – násobení čísly 0 až 10 (PS 8/ 1, 2, 3); přednosti matematických operací (procvičení doma – PS 10/1 - první dva řádky)

Angličtina – Opakování čísel, barev, školních předmětů. Otázka "What is it?" (Co je to?) a odpovědi na ni. 

Čtenářská dílna

 

Prvouka (celý týden)

- orientace podle mapy - žák podle mapy naviguje z bodu A do bodu B

- povrch ČR - podle barev rozlišujeme nížiny, vysočiny, hory a pohoří a vyhledáváme konkrétní místa ČR

- zabýváme se využitím krajiny - zemědělská, lesnatá a průmyslová krajina

- uč. str. 15-16, PS str. 19

 

Probrané učivo 31.10. – 04.11.

Pondělí 31.10.

Čeština – komunitní kruh, mluvnická cvičení.

Matematika – sčítání a odčítání v číselném oboru 1 až 100. 

Angličtina – Halloween – původ svátku, slovní zásoba na dané téma, učebnice strana 18, PS strana 18

Čeština – čtení s porozuměním "Halloween u nás a ve světě".

Prvouka - orientace podle mapy - vycházka po Staříči

Úterý 01.11.

Čeština – slova citově zabarvená – učebnice 24/2. PS strana 17/1,2

Matematika – násobení číslem 8

Čtení – čítanka strana 25-27; Státní hymna

Čeština – slova příbuzná – učebnice 26/1,2; PS 19/1,2 

Středa 02.11. 

Čeština – slova příbuzná, kořen slov, předponová a příponová část slova - učebnice 26/3, PS 19/3. DÚ PS 19/4

Slíbené odkazy pro děti na procvičení :) 
https://wordwall.net/cs/resource/6596311/rozt%C5%99i%C4%8F-slova-ko%C5%99en-p%C5%99%C3%ADbuznost
https://wordwall.net/cs/resource/29059363/ko%C5%99en-slova
https://wordwall.net/cs/resource/6108873/ko%C5%99en-slova-slova-p%C5%99%C3%ADbuzn%C3%A1

Matematika – dělení číslem 8; sousedé, výstaviště, schodiště

Angličtina – konverzace s rodilým mluvčím na téma Halloween

Prvouka - opakovací testík (z PS str. 12-18), práce s mapou a kompasem - uč. str. 19

Čtvrtek 03.11.

Čeština – nauka o slově – opakování (význam slova, slova souznačná, protikladná, nadřazené, podřazené, souřadná a příbuzná) – učebnice strana 27, PS strana 20.

Matematika – vztah bod a přímka; úsečky – PS strana 5

Pátek 04.11.

Projektové vyučování na téma sv. Hubert. 

 

Probrané učivo 24.10. – 28.10.

Pondělí 24.10.

Čeština – komunitní kruh, mluvnická cvičení.

Matematika – dělení číslem 7; pavučiny, sousedé.

Angličtina – fráze "How old are you?" (Jak jsi starý?) "I'm..." (Je mi.../Jsem...). Nácvik komunikačních situací.

Čeština – slova nadřazená, podřazená a souřadná.

Úterý 25.10.

Čeština – slova mnohoznačná, učebnice strana 24, PS strana 17.

Matematika – pavučiny, sousedé, šipky – sčítání a odčítání v oboru 1 až 100. Malá násobilka.

Čeština – projekt k 28. říjnu.

Úterý 25.10. – Pátek 28.10.  – podzimní prázdniny :) 

Probrané učivo 17.10. – 21.10.

Pondělí 17.10.

Čeština – komunitní kruh, mluvnická cvičení.

Matematika – dělení číslem 6.

Angličtina – PS strana 13, opakování čísel, barev, abecedy.

Čeština – slovo a jeho význam – učebnice strana 21; PS strana 14, cvičení 1.

Úterý 18.10.

Čeština – slova opačného významu.

Matematika – dělní číslem 6. Na 20.10. se naučit řadu násobků 7. 

Čtení – procvičování čtenářské strategie vizualizace; četba textu "Jak mluví psi".

Čeština – vyprávění

Středa 19.10. 

Čeština – slova opačného významu, PS strana 15; písanka strana 9.

Matematika – násobky 7.

Angličtina – koverzační hry na témá čísla, barvy a abeceda.

Čtvrtek 20.10.

Čeština – synonyma PS strana 16/1,2

Matematika – vzájemné poloha bodu a přímky. PS strana 4.

Pátek 21.10.

Čeština – slova nadřazená, podřazená, souřadná. PS strana 16.

Matematika –  dělení číslem 7

Angličtina – slovní zásoba, rozhovory na téma "My class". PS strana 14.

Probrané učivo 10.10. – 14.10.

Pondělí 10.10.

Čeština – mluvnická cvičení, komunitní kruh

Matematika – součtové trojúhelníky (sčítání a odčítání v oboru 1 až 100), násobilkové čtverce, PS strana 7 cvičení 2, 3

Angličtina – PS strana 10, barvy

Čeština – opakování párových souhlásek d/t; ď/ť; skupinová práce

Úterý 11.10.

Čeština – párové souhlásky z/s – učebnice strana 17/9, PS strana 11/9,10

Matematika – násobky 5 – pracovní list (násobení a dělení číslem 5)

Čtení – rozbor básně Říjen (strana 20), naučit básničku na pondělí 17.10. zpaměti; strana 21 O velikém zimním spaní

Čeština – párové souhlásky ž/š – učebnice strana 17/10, PS strana 12/11,12; písanka strana 7

Středa 12.10. 

Čeština – párové souhlásky v/f – učebnice 17/13; PS 12/13,14.

Matematika – dělení číslem 5.

Angličtina – konverzace s rodilým mluvčím na téma barvy.

Čtvrtek 13.10.

Čeština – párové souhlásky h/ch; učebnice 17/14, PS 12/15, 16

Matematika – PS strana 4 – rýsování, symbolický zápis: A ∈ r (bod A leží na přímce r), B ∉ p (bod B neleží na přímce p)

Výtvarná výchova – tvoření z přírodních materiálů 

Pátek 14.10.

Čeština – učebnice 29/21,22; PS 13/17,18

Matematika – násobky čísla 6 (na pondělí naučit řadu násobků)

Angličtina – PS strana 12

Čtenářská dílnaProbrané učivo 03.10. – 07.10.

Pondělí 03.10.

Čeština – mluvnická cvičení, komunitní kruh

Matematika – násobky 0,1,4,10 (procvičování: http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=chapter&class=2&subject=Matematika&search1=16.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+1-4#selid)

Angličtina – opakování abecedy, čísla 1 - 20

Čeština – párové souhlásky – strana 15 cvičení 1

Úterý 04.10

Čeština – párové souhlásky – učebnice 15 cvičení 2, PS strana cvičení 1, 2, 3

Matematika – násobky čísel 3, 4, sčítání a odčítání v oboru 1 až 100

Čtení – Poslední vlaštovka (16-18), hlasité čtení, předvídání, ilustrace ke knize

Čeština – párové souhlásky B/P – učebnice strana 16/3; písanka strana 7

Středa 05.10. 

Čeština – párové souhlásky B/P – učebnice 16/4 – napsat do sešitu, PS strana 10 cvičení 5

Matematika – procvičování násobků 2, 3, 4

Angličtina – konverzace s rodilým mluvčím – čísla, abeceda

Čtvrtek 06.10.

Čeština – párové souhlásky d/t – učebnice strana 15/5, 6, 7

Matematika – bod a přímka – trénování rýsování přímek (jedním tahem, držení pravítka, tlak na tužku, pojmenování přímek a bodů)

Pracovní činnosti – tangram – stavby dle návodu

Pátek 07.10.

Čeština – párové souhlásky ď/ť; učebnice 16/8, PS 11/6, 7, 8

Matematika – násobilka 0, 1, 2, 3, 4, 10; 7/1, 2

Angličtina – opakování abecedy a čísel 1 až 20; barvy

Čtenářská dílna

ZÁŘÍ
Probrané učivo 26.09. – 30.09.

Pondělí 26.09.

Čeština – mluvnická cvičení 

Matematika – volby do školního parlamentu; PS (oranžový) strana 4 cvičení 1,2,3 

Angličtina – mluvnická cvičení na téma "abeceda", hláskování

Čeština – měkké a tvrdé souhlásky - práce s textem (procvičit na: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/pravopisny-trenazer/cviceni.html)

Úterý 27.09.

Čeština – slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě – učebnice strana 13/2,3

Matematika – opakování násobků 2, 3, 4; sčítání a odčítání v oboru 0-100, zavádění pojemů sčítanec, součet, menšenec, menšitel a rozdíl.  PS strana 4.

Čtení – strana 19 Podzim (František Nepil), pracovní list na rozvoj čtení s porozuměním

Čeština – slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě – pracovní sešit strana 8 cvičení 1,2,3; písanka strana 5

Středa 28.09. STÁTNÍ SVÁTEK :) 

Čtvrtek 29.09.

Čeština – slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě – pracovní sešit strana 8 cvičení 4; učebnice strana 14 cvičení 5 b napsat do sešitu / na papír.

Matematika – přímka, bod na přímce – PS strana 3 (klást důraz na správné rýsování – lehce tužkou (nejlépe číslo 2), přímky popsat malým psacím písmenem, body velkým tiskacím písmenem). https://www.youtube.com/watch?v=h0pnB7XQs98&feature=emb_title

Pátek 30.09.

Čeština – slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě – pracovní sešit strana 9 cvičení 7, Morseova abeceda

Matematika –  PS strana 6, cvičení 1 a 2

Angličtina – PS strana 8

Čtenářská dílna – četba vlastní knihy, sdílení zážitků z četby


Probrané učivo 19.09. – 23.09.

Pondělí 19.09.

Čeština – psaní i/í po měkkých souhláskách a y/ý po tvrdých souhláskách; učebnice strana 11/4; (procvičování na: 

1.  https://wordwall.net/cs/resource/11812994/tvrd%C3%A9-a-m%C4%9Bkk%C3%A9-souhl%C3%A1sky

2.  https://wordwall.net/cs/resource/6237295/tvrd%C3%A9-a-m%C4%9Bkk%C3%A9-souhl%C3%A1sky)

Matematika – opakování násobků čísla 2 a 3 – skupinová práce, pracovní list.

Angličtina – jednoduché rozhovory na téma „school“; fixování psané podoby slova na téma "school" (škola).

Úterý 20.09.
 

Čeština – psaní i/í po měkkých souhláskách a y/ý po tvrdých souhláskách; PS str. 6/4, uč 11/6

Matematika – opakování násobků čísla 2 a 3 – skupinová práce, pracovní list.

Čtení – Pipi jde do školy (Astrid Lindgrenová) – hlasité, tiché čtení; odpověď na otázky vztahující se k textu a tématu; skupinová práce na téma "Proč chodíme do školy?"

Čeština – pozdrav, představení se – základní etiketa představování se 

Středa 21.09.

Angličtina – konverzace s rodilým mluvčím. Opakování slovní zásoby na téma "school".

Matematika – opakování násobků čísla 4 – skupinová práce, pracovní list.

Český jazyk – psaní i/í po měkkých a y/ý po tvrdých souhláskách, PS strana 7.

Čtvrtek 22.09.

Matematika – bod, přímá čára – PS strana 2. 

Český jazyk – psaní i/í po měkkých a y/ý po tvrdých souhláskách - skupinová práce, pracovní list. 

Pracovní činnosti – práce s papírem (podzimní děštník).

Pátek 23.09.

Český jazyk – písanka strana 4, mluvnická cvičení.

Matematika – volby do školního parlamentu; násobilka 4. 

Angličtina – abeceda, alphabet song (https://www.youtube.com/watch?v=ezmsrB59mj8 – prvních 8 minut)

Čtení – čtenářská dílna – četba vlastní knihy; sdílení zážitku z četby


Probrané učivo 12.09. – 16.09.

Pondělí 12.09.

Čeština – opakování abecedy: učebnice strana 7, cvičení 2 a 3.

Matematika – opakování malé násobilky, násobilkové čtverce.

Angličtina – aktivity na upevnění slovní zásoby na téma „school“ (škola – pen, pencil, pencil case, ruler, rubber, school bag, desk, chair, book, mobile).

Úterý 13.09.

Čeština – opakování abecedy – učebnice strana 8 cvičení 5, 6; PS strana 4 - 1, 2, 4, 5.

Čtení –  strana 10, 11: Jak se může přijít pozdě do školy (Jan Noha); Hlasité čtení textu, čtení s porozuměním (tvorba odpovědí k otázkám k textu).

Matematika – opakování malé násobilky – skupinová práce; řešení násobilkových obdelníků.

Středa 14.09.

Angličtina – konverzace s rodilým mluvčím, procvičování slovní zásoby na téma "school".

Čeština – psaní u / ů / ú; učebnice strana 6 cvičení 2; PS strana 5 cvičení 1, 5.

Matematika – opakování malé násobilky; řešení násobilkových obdelníků.

Čtvrtek 15.09.

Čeština – psaní u / ů / ú: skupinová práce, PS strana 5.

Geometrie – orientace v prostoru; přímá čára, křivá čára, lomená čára PS strana 1.

Pátek 16.09.

Čeština – psaní i/í a y/ý po tvrdých a měkkých souhláskách. Učebnice strana 10/2. PS strana 6/1, 2.

Matematika – opakování malé násobilky, násobilkové čtverce.

Angličtina – aktivity na upevnění slovní zásoby na téma „school“, jednoduché rozhovory. 

____________________________________Školní rok 2022/2023____________________________________

Probrané učivo 6. 6. - 10. 6.

Český jazyk - souhrnné opakování, procvičování slovních druhů - podstatná jména, slovesa.

Matematika - pracovní sešit str. 119.

Prvouka - opakování probraného učiva, hry ve skupinách.

Anglický jazyk - opakování slovní zásoby - jídlo, poslech písniček

 

Probrané učivo 30. 5. - 3. 6.

Český jazyk - slohová cvičení - dopis, opakování slovní druhy, pracovní sešit str. 44.

Matematika - pracovní sešit str. 118, geometrie.

Prvouka - skupinové práce, opakování.

Anglický jazyk - opakuje slovní zásobu z okruhu jídlo, čísla do 20 a barvy (po str. 48)

 

Probírané učivo 23. 5. - 27.5.

Český jazyk - spojování vět do souvětí, pracovní sešit str. 45/cv. 3, 4, str. 47/cv. 2, 3, 4.

Matematika - pracovní sešit str. 116, 117/cv. 2, 5.

Prvouka - léto, pracovní sešit str. 64/cv. 1, str. 67 - kresba.

Anglický jazyk - procvičování slovní zásoby z okruhu JÍDLO (str. 77), vybarvování obrázku podle zadání - str. 48/dole

 

Probírané učivo 16. 5. - 20. 5.

Český jazyk - psaní velkých písmen, jména osobní, vlastní, pracovní sešit str. 40 - 42, dle výběru dětí str. 43/cv. 5, 7.

Matematika - pracovní sešit str. 111 - 115 (výběr úloh).

Prvouka - péče o lidské tělo, duševní zdraví, zuby, pracovní sešit str. 61.

Anglický jazyk - jídlo, komiksový příběh, I like/I don't like... (po str. 46)

 

Probírané učivo 9. 5. - 13. 5.

Český jazyk - ostatní slovní druhy, pracovní sešit str. 36 - 39, str. 40/cv. 1,3. Písanka str. 32, 34.

Matematika - pracovní sešit str. 105/cv. 1, 2, str. 106/cv. 4, str. 107, 108, 109/cv. 1, 3, str. 110/cv. 4, 6.

Prvouka - lidské tělo, nemoc, úraz, pracovní sešit str. 62.

Anglický jazyk - 6. lekce - jídlo (po str. 43)

 

Probírané učivo 2. 5. - 6. 5.

Český jazyk - předložky, spojky, pracovní sešit str. 34, 35, str. 37/cv. 3.

Matematika - pracovní sešit str. 104/cv. 1, 2, str. 105/cv. 3, 4, str. 106/cv. 1, 2, 3.

Prvouka - lidské tělo, pracovní sešit str. 60.

Anglický jazyk - opakování 5. lekce (po str. 42)

 

Probírané učivo 25. 4. - 29. 4.

Český jazyk - podstatná jména, slovesa, pracovní sešit str. 32, 33, písanka str. 26.

Matematika - pracovní sešit str. 101/cv. 3, 4, str. 102/cv. 1, 2, 4, str. 103/cv. 3.

Prvouka - opakování Jaro, pracovní sešit str. 59.

Anglický jazyk - části těla, etapy lidského života (uč. str. 41)

 

Probírané učivo 19. 4. - 22. 4.

Český jazyk - učivo o slovních druzích, pracovní sešit str. 31.

Matematika - pracovní sešit str. 100, 101.

Prvouka - domácí ptáci, pracovní sešit str. 58, Den Země.

Anglický jazyk - 

 

Probírané učivo 11. 4. - 13. 4.

Český jazyk - pracovní sešit str. 26 - 29.

Matematika - str. 97 - 99.

Prvouka - hospodářská zvířata, pracovní sešit str. 57.

Anglický jazyk - části těla, bolesti

 

Probírané učivo 4. 4. - 8. 4.

Český jazyk - párové souhlásky h-ch, skupiny slov dě, tě, ně, pracovní sešit str. 19 - 25.

Matematika - výběr úloh str. 92 - 96.

Prvouka - domácí zvířara a mláďata, pracovní sešit str. 56

Anglický jazyk - části těla

 

Probírané učivo 28. 3. - 1. 4.

Český jazyk - párové souhlásky z-s, ž-š, pracovní sešit str. 17, 18.

Matematika - str. výběr úloh str. 91, 92.

Prvouka - jaro v přírodě, satba jarního osení.

Anglický jazyk - části těla

 

Probírané učivo 21. 3. - 25. 3.

Český jazyk - párové souhlásky ď-ť, v-f, pracovní sešit str. 15, 16.

Matematika - str. 86/cv. 2,5, str. 87/cv. 2, str. 90/cv. 2.

Prvouka - Den downova syndromu, pracovní sešit str. 50, 51/cv. 1-3.

Anglický jazyk - členové rodiny, domácí mazlíčci

 

Probírané učivo 14. 3. - 18. 3.

Jarní prázdniny

 

Probírané učivo 7. 3. - 11. 3.

Český jazyk - párové souhlásky d-t, pracovní sešit str. 14

Matematika - pracovní sešit str. 84, 85/cv. 2, 3, 4, str. 86/cv. 1, 3, 4.

Prvouka - pracovní sešit str. opakování měsíce v roce, skupinová práce.

Anglický jazyk - pokoje v domě, členové rodiny

 

Probírané učivo 28. 2. - 4. 3.

Český jazyk - párové souhlásky b-p, pracovní sešit str. 12, 13

Matematika - pracovní sešit str. 78 - 79.

Prvouka - domácí mazlíčci, opakování str. 47, 49.

Anglický jazyk - procvičování slovní zásoby - pokoje (uč. str. 31)

 

Probírané učivo 21. 2. - 25. 2.

Český jazyk - procvičování měkké a tvrdé souhlásky

Matematika - procvičování orientace v číselné řadě 0 - 100

Prvouka - opakování probraného učiva

Anglický jazyk - Komiksový příběh

 

Probírané učivo od 14. - 18. 2.

Český jazyk - měkké a tvrdé souhlásky. Pracovní sešit str. 7, 8.

Matematika - pracovní sešit str. 71 - 73.

Prvouka - ZOH

Anglický jazyk - 4. lekce - Dům a pokoje

 

Probírané učivo od 7. - 11. 2.

Český jazyk - měkké souhlásky. Pracovní sešit str. 5, 6.

Matematika  - pracovní sešit str. 67 - 68.

Prvouka - ZOH

Anglický jazyk - opakování 1. - 3. lekce

 

Probírané učivo od 31. - 3. 2.

Český jazyk - měkké souhlásky. Pracovní sešit  2. díl str. 4, str. 1 - 3 výběr úloh.

Matematika - číselná řada 0 - 100, sčítání, odčítání desítek. PS str. 65 - 66.

Prvouka - Česká republika, PS str. 42.

Anglický jazyk - čísla do 20

 

Probírané učivo od 24. - 28. 1.

Český jazyk - tvrdé souhlásky. Pracovní sešit str. 48 - 49.

Matematika - str. 64.

Prvouka - rodina - pojmy sestřenice, bratranec, ostatní rodinné vztahy. Pracovní sdešit str. 45.

Anglický jazyk - 

 

Probírané učivo od 17. - 21. 1.

Český jazyk - dělení souhlásek, tvrdé souhlásky. Pracovní sešit str. 43 - 46, 49. Strany 47 - 48 budeme postupně plnit k hodnocení.

Matematika - str. 61 - 63.

Prvouka - rodina, pomoc rodičům. Pracovní sešit str. 44 - 45.

Anglický jazyk - zvířata na farmě (opakování), čísla do 20 (po str. 24)

 

Probírané učivo od 10. - 14. 1.

Český jazyk - dělení souhlásek, psaní y/ý po tvrdých souhláskách. Pracovní sešit str. 40 - 42.

Matematika - str. 57 - 60.

Prvouka - můj domov. Pracovní sešit str. 41.

Anglický jazyk - 3. lekce - poslech komiksového příběhu, procvičování zvířat na farmě (po str. 23)

 

Probírané učivo od 3. - 7. 1.

Český jazyk - opakování: slabiky, samohlásky, souhlásky. Pracovní sešit str. 39, 40/cv. 1.

Matematika - str. 55 - 56.

Prvouka - hodiny, orientace v čase. Pracovní sešit str. 39 - 40.

Anglický jazyk - 3. lekce - zvířata na farmě (uč. str. 19)

 

Probírané učivo od 20. 12. - 22. 12.

Český jazyk - samohlásky, dvojhlásky. Pracovní sešit str. 33, 35/cv. 1, 2.

Matematika - str. 53, 54.

Prvouka - vánoční zvyky, vánoční úkoly pro děti.

22. 12. - vánoční posezení s dětmi.

Anglický jazyk - Christmas

 

Probírané učivo od 13. - 17. 12.

Český jazyk - psaní u, ú, ů, slovo, slabika, hláska, písmeno. Pracovní sešit str. 34, 35/cv. 5, 6; str. 31, 32.

Matematika - II. díl str. 49 - 52.

Prvouka - dny v týdnu, Vánoce. Pracovní sešit str. 38, 34. Program pro děti - Poselství Vánoc.

Anglický jazyk - opakování čísel, barev, aktivit (učebnice po str. 18)

 

Probírané učivo od 6. 12. do 10. 12.

Český jazyk - slova mnohoznačná, citově zabarvená. Pracovní sešit str. 28, 29, 30.

Matematika - II. díl str. 45 - 48.

Prvouka - měsíce v roce, opakování č. 2. Pracovní sešit str. 35, 36, 37/cv. 3, 4.

Anglický jazyk - barvy, aktivity (učebnice po str. 17)

 

Probírané učivo od 29. 11. - 3. 12. (distanční výuka)

Český jazyk - slova protikladná, souznačná, nadřazená, podřazená. Pracovní sešit str. 24, 25, 26.

Matematika - dokončení I. dílu, II. díl str. 44.

Prvouka - živočichové v zimě, zimní radovánky, pracovní sešit str. 32, 33.

 

Probírané učivo od 22. 11. - 26. 11.

Český jazyk  - opakování druhy vět, sloh - Omluva. Pracovní sešit str. 19, 20, 21.

Matematika - pracovní sešit str. 35 - 37, str. 38 /cv. 1.

Prvouka - význam lesa, příprava živočichů na zimu, pracovní sešit str. 29 - 31, str. 32/cv. 2.

Anglický jazyk - procvičování slovíček - aktivity ve volném čase - uč. str. 61, str. 15 dole

 

Probírané učivo od 15. 11. - 19. 11.

Český jazyk - druhy vět, věta přací. Pracovní sešit str. 18.

Matematika - počítání v prostředích Děda Lesoň, rodina Moudrých. Pracovní sešit str. 31, 32.

Prvouka - stavba těla savců. Pracovní sešit str. 28.

Anglický jazyk - Lekce 2 - příběh str. 12-13, procvičování slovní zásoby (po str. 14)

 

Probírané učivo od 8. 11. - 12. 11.

Český jazyk - druhy vět, věta tázací, rozkazovací. Pracovní sešit str. 16, 17.

Matematika - počítání na krokovacím páse, obor 0 - 35. Pracovní sešit str. 29 - 30,31.

Prvouka - stromy, keře. Pracovní sešit str. 25.

Anglický jazyk - Lekce 2 - Co děláme ve volném čase? - nová slovní zásoba (učebnice po str. 11)

 

Probírané učivo od 1. 11. - 5. 11.

Český jazyk - druhy vět, věta oznamovací. Pracovní sešit str. 15.

Matematika - počítání v pavučinách, porovnávání čísel, určování počtu, více, méně. Pracovní sešit str. 27, 28.

Prvouka - stálí a stěhovaví ptáci. Pracovní sešit str. 20. Ve středu 3. 11. beseda s pracovnicemi Mobilního hospicu.

Anglický jazyk - procvičování čísel a barev (učebnice po str. 9)

 

Probírané učivo od 25. 10. - 26. 10.

Český jazyk - pořádek vět v příběhu. Pracovní sešit str. 14.

Matematika - sčítací trojúhelníky, dělení celku - polovina, třetina. Pracovní sešit str. 25, 26.

Prvouka - projektové vyučování k státnímu svátku 28. 10.

 

Probírané učivo od 18. 10. - 22. 10. 

Český jazyk - pořádek vět, procvičování abecedy. Pracovní sešit str. 11, 13.

Matematika - sčítání, odčítání za pomocí krokovacího pásu, parkety, porovnávání čísel formou zvířátek. Pracovní sešit str. 22 - 24.

Prvouka - zelenina; smíšený les. Pracovní sešit str. 19, 24.

 

Probrané učivo od 11. 10. - 15. 10.

Český jazyk - abeceda, složitější řazení slov. Pracovní sešit str. 10, 12.

Matematika - číselná řada 0 - 30, počty v  pavučinách, vizitky. Pracovnísešit str. 20 - 21.

Prvouka - podzim v sadu; jehličnaté stromy. Pracovní sešit str. 16, 18, 23.

 

Probrané učivo od 4. 10. - 8. 10.

Český jazyk - abeceda, řazení slov. Slohová cvičení - prosba, poděkování. Pracovní sešit str. 11.

Matematika - matematické pojmy součet, rozdíl, dvojnásobek. Pracovní sešit str. 18, 19.

Prvouka - listnaté stromy v lese. Pracovní sešit str. 22.

 

Probrané učivo od 27. 9. - 1. 10.

Český jazyk - abeceda, řazení písmen. Pracovní sešit str. 8/cv. 2, 3, 4; str. 9/cv. 2.

Matematika - číselná řada 0 - 30, představa o číslech 21 - 30. Pracovní sešit str. 15, 16/cv.1, 2, 3; str. 17/cv. 3.

Prvouka - doparvní prostředky, integrovaný záchranný systém. Pracovní sešit str. 12, 13.

 

Probrané učivo od 20. 9. - 24. 9. Barevný týden - Vítání podzimu

Český jazyk - oslovení, pozdrav, vypravování. Pracovní sešit str. 7/ cv. 1, 2; str. 8/ cv. 1.

Matematika - nové prostředí Dědy Lesoně, osová souměrnost. Pracovní sešit str. 12 - 14.

Prvouka - podzim. Pracovní sešit str. 17.

 

Probrané učivo od 13. 9. - 17. 9.

Český jazyk - vlastní jména, věty. Pracovní sešit str. 5, 6, 7/cv. 6, 7.

Matematika - opakujeme sčítání, odčítání do 20. Pracovní sešit str. 8, 9, 10.

Prvouka - pravidla třídy, cesta do školy. Pracovní sešit str. 9.

Anglický jazyk - pozdraví a představí se, ptá se na jména spolužáka, předvádí pohyb podle instrukcí.

 

Probrané učivo od 6. 9. - 10. 9.

Český jazyk - opakujeme slabiky, slova, věty. Pracovní sešit str. 1/ cv. 1a, 2, 3; str. 2 celá, str. 3/ cv. 2, 3, 4; str. 4/cv. 4, 8.

Matematika - opakujeme sčítání, odčítání do 20. Pracovní sešit str. 4,6, 7.

Prvouka - opakujeme roční období, měsíce v roce, téma po prázdninách ce škole. Pracovní sešit str. 6/ cv. 1, str. 7/ cv. 1.