Základní škola

informace k zápisu 16.4. 2019

KRITÉRIA PŘIJETÍ A BLIŽŠÍ INFORMACE K ZÁPISU DNE 16. DUBNA 2019 (OD 13:00 DO 17:00) 

 

 

A. KRITÉRIA PŘIJETÍ

1. V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 Školského zákona budou do naší školy přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v obci Staříč, a to do naplnění stanovené kapacity

2. Přednostně budou přijaty děti s odkladem školní docházky s místem trvalého pobytu

v obci Staříč.

3. V případě většího počtu zájemců rozhodne o přijetí dětí losování.

4. V případě zbývající volné kapacity budou přijaty děti s místem trvalého pobytu v jiné obci.

B. PRŮBĚH ZÁPISU

1. K zápisu se prosím dostavte dle dohodnutého pořadí

2. K zápisu přineste vyplněnou žádost o přijetí, pokud jste již dříve neodevzdali (k dispozici v MŠ, ZŠ, na webu)

3. Zápis se skládá z formální části, v jejímž průběhu zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a předloží rodný list dítěte a svůj doklad totožnosti. Se souhlasem zákonného zástupce se druhá část zápisu skládá z rozhovoru a dalších činností s dítětem, na jejichž základě lze orientačně posoudit připravenost dítěte.

4. Rozhovor a další činnosti s dítětem, na jejichž základě škola orientačně posuzuje školní zralost dítěte, jsou organizovány hravou formou a doba jejich trvání nepřesáhne 15 minut.

5. Pro školní rok 2019-2020 je možné přijmout maximálně 30 žáků 1. ročníku.

6. Bude-li žádat zákonný zástupce přijetí mladšího dítěte (§ 36, odst.3 Školského zákona), je vhodné mít již v době zápisu k dispozici požadovaná odborná vyjádření.

7. V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce při konání zápisu, nejpozději však do 30. dubna, podat písemnou žádost o tento odklad. K žádosti, jejíž tiskopis obdrží při zápisu, musí přiložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna (PPP) nebo speciálně pedagogické centrum (SPC)) a odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa.

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji rodičům řešit školní zralost svých dětí v součinnosti s mateřskou školou. Pokud budou uvažovat o odkladu, je třeba si včas zajistit termín vyšetření ve školském poradenském zařízení.

C. VÝSLEDEK ZÁPISU

Správní řízení o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je vedeno pod registračním číslem. Výsledek zápisu se oznamuje zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem s uvedením výsledku zápisu na přístupném místě ve škole (např. u vchodu do školky  školy tak, aby bylo čitelné zvenčí a rodiče nemuseli vstupovat do budovy) a na webu školy – 30. dubna 2019.