Základní škola

Kriteria přijetí

Kritéria přijetí dítěte do 1. ročníku základní školy

pro školní rok 2020/2021

 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte, které splňuje podmínky plnění povinné školní docházky podle § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) v platném znění. Zákonný zástupce se při zápisu prokáže občanským průkazem a předloží rodný list dítěte, popřípadě doklad o trvalém bydlišti dítěte.

Ve školním roce 2020/2021 plánuje Základní škola Staříč, Sviadnovská 332) otevřít dvě první třídy. Dítě bude přijato/nepřijato k plnění povinné školní docházky ve správním řízení na základě přihlášky podané u zápisu a posouzení podle následujících kritérií:

 

Kritéria:

 

1. Dítě s trvalým pobytem na území obce Staříč

2. Dítě, které má staršího sourozence v ZŠ Staříč

3. Losování

 

Kritéria a jejich pořadí jsou rozhodné pro přijetí dítěte jen v případě vyššího zájmu počtu dětí, než je kapacita otevíraných tříd ve školním roce 2020/2021.

Bude-li převyšovat počet dětí - uchazečů ze spádového obvodu (kritérium č. 1) kapacitní možnosti prvních tříd, o přijetí rozhodne losování. Pokud se nenaplní kapacita tříd podle prvního kritéria, bude použito kritérium č. 2. V případě vyššího počtu uchazečů i podle tohoto kritéria, opět o přijetí rozhodne los. Losování (kritérium č. 3) bude rovněž použito při nenaplnění kapacity podle kritérií č. 1 a 2 i u ostatních uchazečů, jejichž počet převyšuje kapacitní možnosti prvních tříd.

 

Případné losování provede Školská rada ZŠ Staříč a bude veřejné.