Základní škola

Probrané učivo

Učivo k 24. 1.

Český jazyk: 

Učebnice-  vše po s. 50 (včetně) 

- známe pravidlo pro psaní ú/ů

- rozlišujeme hlásky na samohlásky krátké a dlouhé

- dělíme slova na konci řádku podle slabik

- tvoříme slova mnohoznačná, známe slova citově zabarvená (lichotivě a hanlivě)

- tvoříme slova protikladná, souznačná, nadřazená, podřazená a souřadná

rozlišujeme význam slov a víme, že každé slovo má ve větě své místo

- rozlišujeme a tvoříme věty oznamovací, tázací, rozkazovací a přací, na konci píšeme tečku/otazník/vykřičník

- řazení  slov podle abecedy (i složitější řazení např. Jana, Jiřina, Jitka)

- rozlišování  věty, slova, slabiky, písmena/hlásky a určování počtu vět, slov, slabik, písmen/hlásek 

- víme, že ve vlastních jménech lidí, zvířat a na začátku věty píšeme velké písmeno

Písanka II. díl - vše po s. 18 (včetně) 

Čítanka- po s. 64 - 65 (umět číst hlasitě a co nejplynuleji, nacvičit víceslabičná slova)

Školní četba- do 3. 2. . přečíst: Cestovatelské pohádky (po s. 40), Proč jsou banány zahnuté? (po s. 39)

 

Matematika

sčítáme, odčítáme do sta bez přechodu přes základ deset (76 + 3, 87 - 7, 100 - 40, 30+20, 25+ 34, 89-74)

- počítáme do 100 po desítkách i po jedné tam i zpět, píšeme číslice do sta, ukazujeme na číselné ose, na počitadle

- rozkládáme čísla na desítky a jednotky

- řadíme čísla do 100 podle velikosti

- řešíme slovní úlohy, píšeme výpočet a odpověď

opakujeme + a - od 0 do 20 s rozkladem i bez, porovnávání čísel do 20, řešíme slovní úlohy "o více, o méně", hledáme číslo o x větší/menší než...

- Geometrie: začali jsme rýsovat (tužkou č. 3) bod ležící v rovině nebo na úsečce, rozlišujeme a kreslíme čáru rovnou, křivou a lomenou, rýsujeme úsečku, zapisujeme názvy úseček

Procvičovací sešit z M I. díl -doděláváme geometrii 

Procvičovací sešit z M II. díl-  po s. 15 (včetně) + 17/2, 3

M učebnice- po s. 32 (včetně) + s. 34/4

 

Prvouka (p. uč. Vozná) 

 Děti umí vyjmenovat 5 listnatých stromů a 4 jehličnaté, znají názvy samic a mláďat srnce , jelena, prasete divokého, umí jmenovat rostliny a živočichy v lese a kolem rybníka, ví, kdy začíná podzim.

Místo , kde žijeme - naše obec, republika, státní znak,vlajka, hymna

Opakujte měsíce v roce, rozdělení ročních období, počet dní v týdnu, kdy začíná kalendářní rok, kdy jdeme do školy (měsíc)

Poznáváme části lidského těla