Základní škola

Probrané učivo

Učivo k 6. 12.

Český jazyk: 

Učebnice-  vše po s. 36 (včetně) + na 10. 12. připravit se na diktát s. 31/6c

rozlišujeme význam slov a víme, že každé slovo má ve větě své místo

- rozlišujeme a tvoříme věty oznamovací, tázací, rozkazovací a přací, na konci píšeme tečku/otazník/vykřičník

- řazení  slov podle abecedy (i složitější řazení např. Jana, Jiřina, Jitka)

- rozlišování  věty, slova, slabiky, písmena/hlásky a určování počtu vět, slov, slabik, písmen/hlásek 

- víme, že ve vlastních jménech lidí, zvířat a na začátku věty píšeme velké písmeno

Písanka- vše po s. 30 (včetně) 

Čítanka- s. 48, 49 (umět číst hlasitě a co nejplynuleji, nacvičit víceslabičná slova)

 

Matematikapočítáme do 100 po desítkách i po jedné, píšeme desítky do sta, ukazujeme na číselné ose, na počitadle

opakujeme + a - od 0 do 20 s rozkladem i bez, porovnávání čísel do 20, řešíme slovní úlohy "o více, o méně", hledáme číslo o x větší/menší než...

- začali jsme rýsovat (tužkou č. 3) bod ležící v rovině nebo na úsečce

- rozlišujeme a kreslíme čáru rovnou, křivou a lomenou

Procvičovací sešit z M I. díl - hotovo vše až do konce,  odevzdáno, nevyhazovat, nedělat s. 17, s.18/2 a 3, 19/2, 20/3, 21/2,  34/3, 36/1)

Procvičovací sešit z M II. díl- udělali jsme s. 1/1 a s. 3/1

M učebnice- po s. 28/1 

 

Prvouka (p. uč. Vozná) 

 Děti umí vyjmenovat 5 listnatých stromů a 4 jehličnaté, znají názvy samic a mláďat srnce , jelena, prasete divokého, umí jmenovat rostliny a živočichy v lese a kolem rybníka, ví, kdy začíná podzim.

Místo , kde žijeme - naše obec, republika, státní znak,vlajka, hymna

Opakujte měsíce v roce, rozdělení ročních období, počet dní v týdnu, kdy začíná kalendářní rok, kdy jdeme do školy (měsíc)