Základní škola

Probrané učivo

18.-26.10.

Dny plynou jako voda a učiva, které ve škole probíráme, neustále přibývá.Děti by již měly bez potíží poznat a přečíst písmena A, Á, M, L, E, É,S, O, Ó, slabiky z těchto písmen vytvořené a také jednoduchá dvojslabičná slova. Některým se daří lépe, někteří se ještě sem tam ztrácí a ke zvládnutí učiva musí vynaložit větší úsilí. Při čtení nám pomáhají kartičky se slabikami, razítka, plácačky na mouchy, zvuková podpora pro lepší rozpoznání délky slabik, různé hříčky s reálnými drobnými předměty a také zábavná a hravá cvičení v interaktivní učebnici. Neustále procvičujeme sluchové vnímání, rozpoznání délky slabik a první či poslední hlásky ve slově. Pravidelně také trénujeme pravolevou orientaci a orientaci v řádku a ve sloupci, aby se děti později neztrácely v delších textech. Pro uvolnění ruky využíváme větší formáty papíru, houbičky, štětce, techniky ve výtvarné výchově a různé typy voskovek, které děti rády zkoumají. 

V matematice děti porovnávají, rozhodují, kde je méně a kde více, zjišťují počet prvků sčítáním či dopočítáváním, řeší reálné situace, staví a popisují krychlové stavby a poznávají číslo jako veličinu. Nově také krokují pokyny podle grafického zápisu, který si samy vyvodily. Využíváme spoustu drobných předmětů (gumičky, kaštany,kamínky, knoflíky, žetony, kostky,rámečky či obaly od bonboniér), které dětem pomohou vytvořit si reálnou představu.

V úterý jsme si přečetli příběh, jak pejsek s kočičkou slavili 28.října. Děti správně pojmenovaly zemi, ve které žijeme a podařilo se nám dát dohromady spoustu informací, které se jim pod pojmem Česká republika vybaví. Je zajímavé sledovat,s jakými znalostmi děti samy přichází, jak vnímají své okolí a to, o čem se dospělí v jejich nejbližším okruhu baví :-) Na globusu jsme si naši malinkou zemi ukázali a objasnili si, co to je vlajka, znak ČR a poslechli jsme si naši hymnu. Na závěr dne jsme si prohlédli, kde a jak se vyvěšuje u naší školy vlajka a kde na naší škole najdeme znak České republiky. Popřáli jsme si pohodové podzimní prázdniny a těším se, až se opět setkáme ve škole. 

26.10.

ŽA str. 35/cv.1, 2, 3   ŽA str. 37 celá

Uvolňovací cvičení - kruhy, osmičky (voskovkami - trojhranné, kulaté)

Uvolňovací cviky str. 20

M str. 31/ cv.4 první řádek, krokování, dopočítávání do 8 (hra na kouzelníky)

DÚ čtení ŽA str. 36

 

 

25.10.

ŽA str. 34 - celá

Rozlišení krátké a dlouhé slabiky, určování a značení počtu slabik ve slově 

První hláska ve slově 

M str. 31/cv.2, 3    psaní číslic 1-5 na mazací tabulky, modelování z různých materiálů

DÚ: ŽA str. 35/cv. 2

 

18.10.

ŽA str. 32/cv. 1, 2, 3

Vyvození písmene O

Uvolňovací cviky str. 18

M str. 30/cv.1, 3

DÚ ŽA str. 32/cv.4 + str. 33/cv.1

17.10.

ŽA str. 31/cv.1, 3

Uvolňovací cviky str. 17/5.řádek, grafomotorické cviky, říkanka s pohybem

Určování první a poslední hlásky ve slově

Orientace v tabulce (vpravo, vlevo, sloupec, řádek)

Čtení slabik, diktát slabik

Rozeznávání zvuků

Pavouk Čenda - četba, poslech, předvídání děje, popis a charakteristika hl.hrdiny

M str. 29/ cv.1, 2, 3

ŽA str. 31/cv.2

18.10.

ŽA str. 30/ cv. 1, 2, 3

Diktát slabik a písmen

Uvolňovací cviky str. 17/ 1 - 2 řádky

M str. 28

DÚ: ŽA str. 30 - čtení 

 

11.-15.října

V tomto týdnu děti navštívily kozí farmu Zerlina v Rožnově pod Radhoštěm. Hned po příjezdu na místo nás přivítala paní majitelka, která již měla pro děti připravené čerstvě nadojené kozí mléko. Děti změřily teplotu mléka a dozvěděly se, co je s ním potřeba dále udělat, aby vznikla sýřenina. Mezitím, co se mléko sráželo, navštívily jinou část farmy, kde si prohlédly plemena koz, která se  zde chovají. Dozvěděly se pár zajímavostí nejen o kozách, ale také o životě na farmě, prohlédly si zemědělskou techniku, která je na farmě využívána a někteří si vyzkoušeli kozu podojit. Poté si nakrájely sýřeninu, přelily do plátna a nechaly odkapávat syrovátku. Ochutnaly kozí sýr, kozí tvaroh a čerstvé kozí mléko. Poté jsme všichni vyhnali kozy na pastvu a vydali se na cestu zpět. Do školy jsme si odvezli nehotový sýr, ze kterého jsme další den nechali ještě odkapávat syrovátku, nasolili jsme ho a další den již mohli ochutnávat. S rajčaty, okurkou a žitnými houskami vznikla chutná a zdravá svačinka, kterou si některé děti moc pochvalovaly. Některé sýr zabalily do krabičky a odnesly domů rodičům. 

V českém jazyce jsme si další den vyvodily pomocí hádanek písmenko S. Děti opět zkoušely vymýšlet slova, která na toto písmeno začínají. Zkoušely rozpoznat první hlásku ve slově, což se pár dětem stále moc nedaří. S přibývajícími písmenky také přibývá množství slabik, které by děti již měly zvládnout přečíst. Doporučuji číst doma opravdu každý den. Stačí jen 10 minut, ale pravidelně. Některým dětem se čtení daří krásně, což motivuje ke zlepšení ty slabší. Pustili jsme se také do psaní krátkých diktátů slabik. V písankovém sešitě můžete pozorovat, jaké dělají děti pokroky. 

Od uvolňování ruky se pomalu přesouváme k psaní. V sešitě Uvolňovací cviky můžete vidět, jak se kterému dítěti daří. Doporučuji ty děti, kterým uvolňovací cviky dělají potíže, nechat doma "čmárat" na velké formáty papíru. Papír můžete přilepit na dveře a dítě jej může využít k uvolňovacím cvikům. 

V matematice se dětem krásně daří diskutovat a přijmout jiný nápad než ten vlastní. Děti se učí, jak krokovat na krokovacím páse a jak formulovat povely ke krokování. Objevují vlastnosti trojúhelníku a čtverce,zkouší doplňovat logické řady. Řeší reálné situace na dopočítávání, zjišťují počet prvků a zapisují ho. 

Radost z pokroků v matematice kazí jen chování tří dětí, kterým dělá potíže vyjít s ostatními a pořád se jim nedaří přijít na to, jak komunikovat, aniž by vyvolávali neshody nebo spory. Také uvědomit si, že nejsme ve třídě sami a nerušit ostatní při práci, je pro tyto konkrétní děti těžké. Tyto situace řešíme společně ve třídě a doufám, že tím pomůžeme všem naučit se takovému chování, aby nám bylo ve škole příjemně. 

15.10.

ŽA str. 29/ cv. 1, 2, 3

Uvolňovací cviky str. 16

M str. 27

Prv str. 12/13 Ovoce a zelenina, práce na zahradě

DÚ: ŽA str. 29/cv.2 

14.10.

ŽA str. 28/cv. 1, 2, 3, 4  str. 27/cv. 4

Diktát slabik, čtení slabik

Rozpoznání první hlásky ve slově

M str. 26 celá

Uvolňovací cviky str. 15

DÚ: ŽA str. 27/cv. 3 + str. 28/cv.3  Nechte děti číst zadání

 

13.10.

ŽA str. 26

Uvolňovací cviky str. 14 + str. 15/ 2 řádky

Psaní číslic - číslo 2 (2 řádky)

M str. 24/cv.2, str. 25

DÚ: ŽA str. 27/ 1, 2

 

12.10.

Exkurze + workshop, farma Zerlina

11.10.

ŽA str. 25/cv. 1

Diktát slabik

Uvolňovací cviky str. 13

M str. 23/cv. 4   str. 24/1, 3

DÚ: ŽA str. 25/cv. 2   +  čtení

4.-8.října

Na začátku týdne jsme využili nádherného počasí a vyrazili jsme  na delší procházku přes Kamennou. Děti dostaly do dvojic krabičku s fotkami přírodnin, které měly za úkol na procházce vypátrat a do krabičky vložit na správné místo. 

V češitně děti nejprve našly ve třídě ukryté nové písmenko, se kterým se měly tento týden seznámit (písmeno E). Přišly na spoustu věcí a pojmenování, které na toto písmeno začínají a vyzkoušely si, jestli dokáží sluchem rozpoznat hlásku E na začátku slova. Vysvětlili jsme si a ukázali, co je to ementál a kdo je to Eskymák. Při poslechu Grónské písničky od J.Nohavicy děti modelovaly písmenko z plastelíny a navrhly a nakreslily si svůj vlastní erb. Písmeno E se děti také učily napsat na řádek. Další dny už jsme zkoušeli číst slabiky a jednoduchá slova, která se z probraných písmen skládají. I když jsme se zatím naučili jen pár písmen, slabik a slov rychle přibývá. Děti tak zjistily, že jim pomůže, když budou čtení trénovat také doma. 

V matematice děti zkoušely krokovat jednoduché pokyny, evidovaly soubor objektů (knihovna) a poznávaly shodnost krychlových staveb. Zkoušely evidovat počet obrazců tabulkou, třídily je podle tvaru i barvy a sčítaly. V orientaci v tabulce jim velmi pomohla vyrobená tabulka ve velkém formátu, kde si mohly jednotlivé obrazce/tvary vzít do ruky a vložit do správného políčka tabulky. Pomocí jednoduché hry s kelímkem, který pojídal kaštany či jiné přírodniny se děti učily dopočítávat nebo odčítat do 6. Další hříčka s hrací kostkou a kreslením trojúhelníků většinu dětí velmi bavila.

V pátek jsme se na první dvě vyučovací hodiny ocitli ve škole skoro sami. Pro děti jsem nachystala procvičovací úkoly na stanovištích, které byly v různých třídách po celé škole. Děti tak nejen poznaly školu z jiného pohledu, ale zkusily si hledat vetřelce v řadách obrázků, plácačkou na mouchy plácaly slabiky na tabuli, přiřazovaly obrázky ke správnému prvnímu písmenu nebo třeba tvarovaly písmena ze švihadel. Velké díky patří také dětek, které nejely na školu v přírodě a spolu s paní učitelkou K.Štupákovou stanoviště pro prvňáky pomáhaly organizovat. 

V prvouce přišly děti na téma, kterému jsme se věnovali tak, že postupně gumou na interaktivní tabuli odkryly začerněnou koláž z podzimních obrázků. Pomocí brainstormingu jsme z hlav dostali vše, co o podzimu víme. Poté děti ve skupinkách zjišťovaly z obrázkových knih další informace o podzimu na statku, o práci na polích a také o tom, jak to vypadá s jabloní v průběhu celého roku. Do naší myšlenkové mapy jsme nové informace zaznačili a z krátké pohádky Chaloupka na vršku jsme nakonec zjistili, že jsme zapomněli na další podzimní činnost - opékání brambor.

Na příští týden se těšíme na návštěvu farmy, kde se jistě dozvíme mnoho zajímavých věcí. 

8.10.

M str. 23/cv. 1, 3

ČJ procvičovací úkoly na stanovištích

PRV - Podzim

 

7.10.

ŽA str. 23/cv. 1, 2, 3

Uvolňovací cviky str. 12

M str. 22 celá

DÚ: ŽA str. 23/cv.3

6.10.

M str. 21

ŽA str. 22/1, 2, 4

Diktát slabik

Určování počtu slabik ve slově, určování první hlásky ve slově

Uvolňovací cviky str. 11

DÚ: ŽA str. 22/cv.3

 

Anglický jazyk

Pozdravy – Hello, goodbye. How are you?

Seznámení -  What´s your name? My name is...

Seznámení s hlavními postavami, poslech a porozumění příběhu, převyprávění příběhu

Opakuje písničky, říkadla a básně

Předvádí pokyny – Stand up! Sit down! Turn around! Clap your hands! Close your eyes! Open your eyes! I can see you,...!

Slovní zásoba - hmyz - caterpillar - Colin, snail, bee, ladybird, butterfly

Numbers 1 - 5 

Are you ready?

Yes, no.

Colors: green, yellow, red, brown, purple, blue, orange, black, pink

HW - page 6

 

5.10.

ŽA str. 20/cv.1, 2, 3   Vyvození písmene E

ŽA str. 21/ cv. 1, 2, 3

Uvolňovací cviky str. 11

Diktát probraných písmen

M str. 20 

DÚ: ŽA str. 21/cv. 4

 

 

4.10.

ŽA str. 19/cv. 1, 2

Uvolňovací cviky str. 10

M str. str. 18/cv. 3   str. 19/cv. 1, 2

DÚ: ŽA str. 19/cv. 3 číst

 

27.září - 1.října

V pondělí na děti čekala studená hádanka. Poznaly po hmatu led, přišly na to, že budeme poznávat písmenko L a tipovaly, jak dlouho bude trvat, než se led změní ve vodu. Během týdne se pak děti naučily nové písmenko číst a spojovat do slabik LA, LÁ. Rozlišovaly, na jakou hlásku začíná slyšené slovo a svá ouška potrénovaly také v rozeznávání zvuků. Určovaly obrázek, který nepatří mezi jiné obrázky do řady, vymýšlely slova, která začínají nejen na písmenko L, ale také na slabiky LA a LÁ. Zkoušely přečíst první slova (LAMA, MÁMA, ÁLA, MALÁ...) a také napsaly do sešitu svou první větu. 

Velkým překvapením byla návštěva druháků, kteří přišli do naší třídy v kostýmech a v rolích pohádkových postav a vypravěčů nám přečetli pohádku o Karkulce. 

Děti připravovaly ruku pro psaní nácvikem vlnek a rovných čar na velkém archu papíru i do sešitu. 

V matematice jsme poznávali vlastnosti obdélníku a čtverce. Prohlédli jsme si velmi nápadité fotky těchto tvarů, které děti našly ve svém okolí, na procházce nebo třeba na výletě. Pomocí "žroutů" z kelímků jsme se učili rozkládat číslo. Naučili jsme se krokovat na krokovacím páse. Některým dětem nejprve dělalo problém synchronizovat krok (hlavně jeho délku) s mluveným slovem a tlesknutím. V pátek nejen že toto děti již zvládly, ale dařilo se jim také formulovat pro ostatní pokyny ke krokování. Jako týmy stavbyvedoucích a zásobovačů děti postavily krychlovou stavbu podle 2D obrazu. V neposlední řadě se děti stále učí s ostatními komunikovat a poradit těm, kteří pomoc potřebují. Učí se také pomoc přijmout a ostatním vysvětlit a odůvodnit své řešení.

V prvouce jsme pomocí veršovaných hádanek  otevřeli téma bezpečného přecházení vozovky. Děti zkoušely rozeznat zvuky jednotlivých dopravních prostředků, hledaly bezpečnou cestu do školy v obrázkové mapce a pomocí názorného videa od Besipu zjistily, jak se přechází přes cestu nejen na místech, kde je semafor nebo přechod. Připomněli jsme si také bezpečné chování chodce. 

 

 

1.10.

ŽA str. 17/cv. 4  str. 18/cv. 1, 3, 5

M str. 18/ cv. 1, 2

Prv str. 7/cv. 1, 2  Bezpečné přecházení přes cestu.

 

30.9.

ŽA str. 16/cv. 1, 2, 3, 4  str. 17/cv. 1, 2, 3

Uvolňovací cviky str. 9

Matematika str. 17/cv. 1, 2, 3  str. 15/cv. 4

DÚ ŽA str. 17/cv. 3  číst po sloupečcích, ukazovat si prstem nebo použít záložku/pravítko

29.9.

ŽA str. 14/cv. 3  str. 15/cv. 1, 3, 4

Uvolňovací cviky str. 8

Matematika str. 16/cv. 1, 2, 4

DÚ: ŽA str. 15/cv. 2

 

27.9.

Vyvození písmene L

ŽA str. 14/cv.1, 2

M uč. str. 15/cv. 1, 2, 3

20.-24.září

V tomto týdnu došlo u nás ve třídě k velké události. Děti se naučily číst první slabiky (MA, MÁ) a dokonce zvládly přečíst slovo MÁMA. Věřím, že je radost z přečtených písmen bude v dalších týdnech popohánět k učení písmen nových. Hráli jsme si na námořníky a pomocí zvukových signálů rozlišovali slabiky dlouhé a krátké. Tyto slabiky jsme se pokoušeli napsat pomocí grafického zápisu. Sluchové rozlišení délky první slabiky ve slově je pro děti stále hodně těžké. První krůček ke sluchovému rozlišení těchto slabik, a to poznání první hlásky ve slově, jsme však zdárně zvládli, a tak věřím, že se díky důslednému procvičování začne dětem dařit i v rozlišení délky v první slabice. 

V pátek jsme se přenesli do světa pohádek. Děti rozlišovaly dobro a zlo a pozorným nasloucháním objevily nesmysly, které se nám vloudily do pohádky o Karkulce. 

Ruku děti procvičovaly na velkém formátu papíru, v tácech s moukou i při manipulaci s drobnými předměty. Kreslili jsme velké ležaté osmičky (závodní dráhy), dolní oblouk (let motýlka) a šikmé čáry (les).

V matematice jsme zaznamenávali počet cestujících ve vlaku do tabulky. Orientace v tabulce, kde musely děti sledovat dvě proměnné ( barva vagónu a holka/kluk), byla hodně náročná. Naopak sčítání různých předmětů a rozeznání počtu do 5 jim nedělá potíže. Dařilo se nám stavět stejně dlouhé vláčky, krychlovou stavbu podle 2D plánku, rozlišit obdélník, čtverec a trojúhelník, synchronizovat pohyb s mluveným slovem a doplnit rytmus vizuální (cestičky o dvou barvách). Také rozpoznat počet zvuků a zaznamenat je pomocí grafického znázornění nebo pomocí číslice je pro děti snadné. V příštím týdnu se zaměříme na tvar číslic, protože je některé děti stále zrcadlově obrací.

V prvouce jsme si povídali o vyučovacích předmětech. Děti přiřazovaly školní potřeby ke správným piktogramům. Poté jsme si ukazovali a povídali o svačinkách, které děti měly ve škole. Snažili jsme se popsat co to znamená zdravé a nezdravé jídlo. Děti poté zkoušely najít v letácích fotky potravin a přiřadit je ke zdravému nebo nezdravému jídlu. 

Příští týden nás čeká poslední týden v měsíci září. Na konci týdne bych dětem ráda předala sebehodnotící lístky, kde nejen ony, ale také já zaznačím, jak se jim ve škole zatím daří v různých oblastech. Tyto lístky poté vložím do žk, abyste měli možnost si s dětmi ppovídat o tom, co už ve škole vše zvládly.

24.9.

ŽA str. 13/cv.1, 2

Uvolňovací cviky str. 7

Prvouka str. 4/cv.1  str. 5/v. 2

23.9.

ŽA str. 12/cv. 1, 2, 3

Logické řady (Který obrázek nepatří mezio ostatní), diktát slabik a písmen MA, MÁ, M, Á

Matematika str. 13/cv.3, 4

Modelování čísel 1-5

DÚ: ŽA str. 12/cv.4

 

22.9.

ŽA str. 11/cv.2

Uvolňovací cviky str. 6

Matematika str. 13/cv.1

DÚ: ŽA str. 11/cv.3, 4 - číst

21.9.

ŽA str. 10/ cv. 1, 2, 3   str. 11/ cv. 1

Uvolňovací cviky str. 5

M str. 12/ cv. 2, 4

DÚ: ŽA str. 10/cv.3

 

20.9.

ŽA str. 9/ cv. 1, 3, 4

M uč. str. 12/cv.1, 3

Psaní číslic str. 1/ max. 3 řádky

DÚ: ŽA str. 9/cv.2

 

13.-17.září

Tento týden se děti seznámily hned se dvěma novými písmenky. Prvním z nich bylo písmenko Á, které bylo dětem již z předchozího týdne známé. Zkoušely písmeno najít v textu, rozpoznat sluchem, číst v řádku a dokonce se dětem povedlo písmeno také napsat mezi pomocné linky. Psát na linku, dodržovat správnou velikost písma a nenechat písmeno létat nebo se naklánět je pro některé děti velmi obtížné. S radostí ale pozoruji zlepšení, které nastalo již v průběhu týdne. Věřím, že každým dnem bude tato nová dovednost pro děti snazší. V pátek čekaly na děti čtyři neprůhledné látkové pytlíčky. Hmatem se nám podařilo zjistit, co se v nich skrývá a pomocí nápovědy jsme přišli na to, že se budeme seznamovat s písmenem M. Děti vymyslely spoustu slov, která na tuto hlásku začínají a skoro všichni krásně sluchem rozpoznali, zda slovo začíná na hlásku A nebo na hlásku M. 

Ruku jsme na psaní připravovali pomocí říkanek s ukazováním, kreslení a stříhání. 

Ve výtvarné výchově jsme poprvé vytáhli vodové barvy. Na krátkém "pokusu" jsme zjistili, co udělá kapka vody, která dopadne na hladinu a tuto hladinu vody jsme zkoušeli pomocí voskovek a vodovek namalovat. V pracovních činnostech si děti vyrobily papírové mráčky. 

V matematice jsme se hlouběji ponořili do světa krychlových staveb. Z dětí se stali architekti a stavbyvedoucí. Počítali podlaží, porovnávali počet krychlí potřebných na stavbu různých staveb a stavěli vlastní stavby. Hledali jsme cestu bludištěm a někteří si zkoušeli navrhnout bludiště vlastní.

Děti si zkoušely doplňovat logické řady z krychlí a některým se dokonce povedlo vymyslet řady vlastní. Všem se dařilo synchronizovat mluvené slovo s pohybem. K říkance nebo písničce tleskaly děti do rytmu a některým nedělalo problém připojit kromě tleskání i chůzi. V pátek jsme se vydali v našem vlaku z matrací na cesty a průvodčí počítali a do tabulky značili počet cestujících ve vagónech.

V našem čtecím koutku se děti s napětím ve tváři nechaly vtáhnout do světa pavouka Čendy. Zkoušely předvídat, co se v jednotlivých částech příběhu bude odehrávat a seznámili se se slovem autor/spisovatel. Těším se na další pokračování Čendova dobrodružství.

V prvouce jsme se věnovali školnímu prostředí. Zahráli jsme si na detektivy a zkoušeli pátrat po majitelích aktovek a přezůvek. Ujasňovali jsme si, co to znamená nad/pod/vedle/před/za a zamýšleli jsme se nad tím, co vše můžeme ve škole v jednotlivých místnostech najít.

Těším se, co nového nám příští týden přinese.

 

17.9.

Prvouka str. 2 celá

Živá abeceda str. 8/ cv. 1, 2

Matematika str. 11/ cv. 1, 2

DÚ ŽA str. 8/cv.3

 

16.9.

Projekt O čem si hračky povídají

 

15.9.

ŽA str. 7/cv. 1,2,3

M str. 10/ cv.1

Uvolňovací cviky str. 4/ polovina strany

 

14.9.

ŽA str. 5/cv.2,3  str. 6/cv.1,2

Matematika str. 9/cv.1,2,3

DÚ: ŽA str. 6/cv.3, 4

 

13.9.

Živá abeceda str. 4/cv.2,3      str. 5/cv.1

Matematika str. 8/cv.2,3

 

6.-10.září

Druhý školní týden byl pro děti nabitý novými zážitky. Sluníčko, které venku stále hřeje, jako by bylo léto, dětem moc v soustředění nepomáhá. Přestože nás každý den láká ven, zvládly děti spoustu nových věcí. Pomalu si zvykají na školní režim, chystání věcí, zvonění, hodiny, přestávky a také domácí úkoly. 

Dětem se krásně daří uvolňovat ruku, kterou budou využívat k psaní. Pomáhají jim v tom hravé činnosti, jako je psaní a kreslení do mouky na tácu, zasypávání drobných předmětů a jejich následné odkrývání, modelování z plastelíny (podle předlohy i bez), manipulace s plyšovými kuličkami a pinzetkami nebo také drobné hračky, které hledají svůj domeček na velkém archu papíru, a tak donutí děti uvolnit zápěstí i celou paži. Některým se již krásně daří lehké krouživé pohyby a tahy s pastelkami, někteří ještě musí zapracovat na tlaku, kterým pastelku používají.

V průběhu týdne jsme s dětmi pomocí pohádkového příběhu vyvodili a poznali velké písmeno A. Ujasnili jsme si, co znamenají slova angína a antibiotika a děti přišly na spoustu dalších slov, která taktéž začínají na písmenko A.  Všem se dařilo počítat ve zmíněných i jiných slovech slabiky a dokonce děti neměly problém počet slabik graficky znázornit na mazací tabulku. Někteří krásně rozeznají sluchem první hlásku ve slově, některým ještě toto rozpoznání dělá problém. Určitě budeme více procvičovat.

Přišli jsme na to, že na písmenko A začíná avokádo a ananas, a tak děti v pátek ve škole čekalo překvapení ukryté v látkové tašce. Jeden po druhém si každý se zavřenýma očima překvapení ohmatal. Všichni byli stateční a i přes nápady, že se v tašce skrývá papoušek, ruku odvážně do tašky strčili. Většina po hmatu poznala již zmíněný ananas. Ukázali jsme si, jak vypadá rostlina, na které ananas roste a všichni jsme si na něm moc pochutnali.

Děti si zahrály na detektivy a ve starých dětských časopisech pátraly po různých tvarech písmene A. Tvary vystřihovaly a lepily spolu s obrázky na velký papír.

V pátek také na děti čekala připravená dvě avokáda, hořká vysokoprocentní čokoláda, ovesné vločky a med. Ze všech surovin děti samy připravily sladké kuličky, na kterých si někteří pochutnali. (Někteří méně :-) Na glóbusu jsme si ukázali, odkud k nám avokádo přiváží a shodli jsme se, že je to velký cestovatel, protože k nám musí urazit kus cesty. Pecky z avokád jsme uložili na skleničku s vodou tak, aby se hladiny vody dotýkaly a v dalších týdnech budeme pozorovat, co se bude dít. 

V matematice jsme stavěli stavby z krychlí, porovnávali délky vláčků a počítali skutečné i kreslené cestující. Aktivita s počítáním barevných gumiček navlečených na rukou procvičila nejen mozkové buňky, ale také ohebnost a hbitost prstíků.

Těším se, jaké pokroky nám přinese další týden.

 

 

 

9.9.

Vyvození písmene A, Živá abeceda str. 4/cv.1

Matematika str. 7/cv.2

DÚ: Uvolňovací cviky str.3

 

8.9.

Živá abeceda str. 2/cv.3 

Matematika str. 6, str. 7/cv.1

DÚ: Uvolňovací cviky str. 2

 

7.9.

Živá abeceda str. 1 / cv. 2, str. 2/ cv. 1,2

Matematika str. 6/ cv. 1,2,3

DÚ: Uvolňovací cviky str. 1

6.9.

Živá abeceda str. 1/cv.1

Matematika str. 4,5

1.-3.září

Prvního září jsme slavnostně přivítali 13 prvňáčků v naší škole. 

Přestože byl první týden ve škole krátký, zvládly děti spoustu věcí. Některým se již krásně daří přihlásit a počkat, až kamarádi domluví. Učí se naslouchat ostatním a neskákat jim do řeči. Podle obrázkového rozvrhu se děti pokouší chystat si na lavici věci, které budou v hodině potřebovat. První týdny ve škole jsou pro malé prvňáčky opravdu náročné. Na to, co starším dětem už přijde jako samozřejmost, si musí ještě zvyknout. Někdy je těžké se v novém světě zvonění, přestávek, chystání věcí a střídajících se vyučovacích hodin zorientovat. 

Ve čtvrtek se dětem podařilo podle obrázkových indicií objevit naše třídní maskoty - housenku Agátu a papouška Oskara. Všem se rozzářila očka při otvírání naší pošty. Musím přiznat, že jsem při předčítání vzkazů dětem od vás rodičů měla husí kůži a děti velikou radost.

 V pátek jsme poprvé otevřeli Živou abecedu a rozpoznali jsme jeden ze symbolů, podle kterých se budeme v knize orientovat. Procvičili jsme naši paměť při krátké básničce, protáhli se u básničky s pohybem a při vytváření barevných kruhů uvolnili ruku na velkém formátu papíru. Děti si dávaly pozor na držení tužky, plynulý pohyb ruky a peříčko je pošimralo po prstíkách, když na pastelku moc přitlačili. Zjistili jsme, že pro někoho znamená matematika zmatek, pro jiného čísla a že stejný obrázek vnímáme každý jinak, vidíme na něm jiné věci a je to zcela v pořádku. Ve skupinkách se děti statečně popasovaly se zadáním a pokusily se postavit z vybraných kostek co nejvyšší a poté co nejširší stavbu. Ukázali jsme si, že je fajn nesoutěžit, ale inspirovat se od ostatních a navzájem si pomáhat. Páteční den jsme zakončili hraním na školní zahradě.