Základní škola

Výchovné poradenství

Poradenské služby na ZŠ zajišťují:

I. výchovný poradce pro 1. stupeň
II.. školní metodik prevence
III. školní psycholog
IV. třídní učitelé
V. učitelé

Úkoly a cíle školského poradenského pracoviště

- poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

- sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,

- prevenci školní neúspěšnosti,

- kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,

- podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,

- podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,

- průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,

- včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,

- předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,

- průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,

- metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,

- spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,

- spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

 

 

 

Plán činnosti výchovného poradce

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

ZÁŘÍ

 • stanovení konzultačních hodin
 • vypracování a sestavení plánu výchovné poradkyně
 • vypracování aktuálního seznamu žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
  • získání a zaevidování dokumentace nově příchozích žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • kontrola, aktualizace a doplnění IVP,
  • vypracování nových IVP pro nově příchozí žáky a žáky s novým doporučením PPP ve spolupráci s třídními učiteli a vyučujícími jednotlivých předmětů,
  • příprava dokumentu „Informovaný souhlas“ pro podepsání ZZ žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zpracování harmonogramu kontrolních vyšetření
 • koordinace zahájení předmětu speciální pedagogické péče u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a pedagogické intervence
 • koordinace při zpracování individuálních plánů u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zpracování Evidence výchovného poradce
 • pravidelná kontrola Schránky důvery

ŘÍJEN

 • průběžná komunikace s PPP, SPC
 • účast na webinářích pro výchovných poradců
 • sociometrické šetření napříč třídami v oblasti klima třídy, zpracování údajů
 • aktivity napříč třídami k posílení třídního klima
 • spolupráce s rodiči, třídními učiteli
 • poskytování individuální konzultace pro žáky a rodiče (průběžně)
 • nákup pomůcek pro žáky s PO 2. stupně a výše

PROSINEC

 • informování učitelů o změnách ve vyhláškách, zákonech
 • třídní schůzky – informovat rodiče žáků 5. tříd

LEDEN

 • informování žáků pátých tříd a jejich zákonných zástupců o Dnech otevřených dveří či přijímacím řízení na 2. stupni základních škol v okolí ZŠ Staříč
 • aktualizace webových stránek VP na stránkách školy

ÚNOR

 • hospitace v třídách s přítomností žáků s SVP – zhodnocení práce, zda vyhovuje PO, popřípadě vyhledávání mimořádně nadaných dětí
 • Depistáže v třídách – vyhledávání žáků s možným rozvojem poruch učení

BŘEZEN

 • vydání informací a zápisových lístků zákonným zástupcům žáků k zápisu do 1. Třídy
 • aktivity napříč třídami k odhadování šikany, projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilí a jiných agresivních jevů ve škole

DUBEN

 • administrativa zápisu do 1. ročníku ZŠ
 • vedení zápisu do 1. třídy (aktivity pro budoucí školáky)

KVĚTEN

 • konečně zpracování umístění žáků 5. ročníku na 2. stupeň ZŠ

ČERVEN

 • zpracování závěrečné zprávy o celoroční práci výchovného poradce

Průběžné úkoly během celého školního roku:

V oblasti práce s žáky a jejich rodiči

 • řešení studijních a výchovných problémů
 • depistáž žáků, jejichž vzdělávání vyžaduje podpůrná opatření
 • vypracovávání plánů pedagogické podpory ve spolupráci s třídními učiteli a vyučujícími daných předmětů, konzultace plánů se zákonnými zástupci žáků, vyhodnocování plánů pedagogické podpory a následná opatření
 • vyplňování žádostí o vyšetření v PPP nebo SPC ve spolupráci s třídními učiteli a vyučujícími daných předmětů
 • vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů žákům, kterým bylo doporučeno vzdělávání podle IVP Doporučením školského poradenského zařízení v průběhu školního roku
 • vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zajištění poskytování přiznaných podpůrných opatření
 • vyhodnocování efektivnosti poskytovaných podpůrných opatření u jednotlivých žáků

V oblasti spolupráce s vedením školy

 • péči o problémové žáky a o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

 

Ve spolupráci s metodikem prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

 • pečuje o problémové žáky
 • řeší aktuální problémy
 • účastní se výchovných komisí

 

Ve spolupráci s vedoucím předmětu speciální pedagogické péče a vyučujícím pedagogické intervence

 • zajišťuje poskytování pedagogické intervence pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními
 • rozděluje žáky do jednotlivých skupin
 • konzultuje obsah a průběh pedagogické intervence
 • zahajuje časné speciálně pedagogické práce a prevenci rozvoje poruch
 • vyplňuje žádosti o vyšetření v PPP nebo SPC
 • vyhodnocuje efektivnost poskytování pedagogické intervence
 • dohlíží na průběh PSPP a PI v distanční výuce

 

V součinnosti s třídními učiteli

 • pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vede jejich evidenci a zabezpečuje péči o ně
 • vyhledává další žáky, kteří by mohli být ohroženi školním neúspěchem nebo jeví známky rozvíjejících se poruch učení či chování
 • vyplňuje žádosti o vyšetření v PPP nebo SPC
 • vypracovává plán pedagogické podpory, IVP
 • vyhodnocuje efektivnost plánů pedagogické podpory a poskytování podpůrných opatření
 • zajišťuje konzultace, odborná vyšetření

 

Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálními pedagogickými centry

PPP F-M Politických obětí 531, 738 01 Frýdek-Místek, 558 644 750

PPP Nový Jičín Žižkova 1154, 741 01 Nový Jičín, 556 771 140

SPC Nový Jičín 64/509 Komenského, 741 01, 556 706 262

SPC Ostrava Kpt. Vajdy 2656, 700 30 Ostrava-jih-Zábřeh, 596 746 805

 • posuzuje potřebu odborného vyšetření (psychologického, pedagogického, o volbě povolání, aj.)
 • podstupuje vypracované a vyhodnocené plány pedagogické podpory školnímu poradenskému zařízení
 • konzultuje optimální nastavení podpůrných opatření
 • zajišťuje realizaci podpůrných opatření vyplývajících z vyšetření
 • vyhodnocuje efektivitu podpůrných opatření

 

Další spolupráce s

 • učitelkami MŠ
 • školním psychologem

 

 

Vypracovala: Mgr. Jana Košťálová

Výchovný poradce

ZŠ Staříč