Základní škola

Výchovné poradenství

Výchovný poradce:                      Mgr. Daniela Trojanová, Daniela.Trojanova@zsstaric.cz

                                                    Konzultační hodiny: pondělí 13.00 - 13.45  + po tel. domluvě nebo mailem

Poradenské služby na ZŠ zajišťují:

I. výchovný poradce pro 1. stupeň
II.. školní metodik prevence
III. speciální pedagog
IV. třídní učitelé
V. učitelé

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

1. Metodická a informační činnost:

a) předávání informací z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům

b) organizování školních vzdělávacích akcí v problematice specifických vzdělávacích potřeb a sociálně patologických jevů

c) informace pro žáky a jejich rodiče o činnosti PPP, SPC a o dalších poradenských službách

d) poradenská činnost pro žáky v obtížných situacích, návrhy řešení konfliktních situací

e) poradenská pomoc pro rodiče dětí

f) péče o nadané žáky

g) spolupráce se školním psychologem, školním metodikem prevence v oblasti prevence sociálně patologických jevů

h) poradenská pomoc při výběru školy při přestupu na 2. stupeň, víceletá gymnázia

2. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných:

a) ve spolupráci s ostatními pedagogy sledovat žáky se vzdělávacími i výchovnými problémy, se speciálními vzdělávacími potřebami, seznámit příslušené pedagogy s problematikou těchto žáků

b) pomoc při zajišťování vyšetření žáků v PPP, SPC, konzultace s pracovníky SVP

c) pomoc učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření (podrobná zpráva žáka nebo vedení PLPP)

d) podílení se na zpracování dokumentace integrovaného žáka (IVP)

e) koordinace další péče o žáka – předmět speciálně pedagogické péče, pedagogická intervence

f) vedení databáze integrovaných a šetřených žáků 1. stupně, kontrola následných vyšetření, soustřeďování individuálních učebních plánů a odborných zpráv žáků v poradenské péči

g) konzultace individuálních plánů se školním psychologem, speciálním pedagogem nápravné péče

h) pomoc při zápisu dětí do školy, spolupráce s učitelkami MŠ – školní zralost, odklad školní docházky, informace pro rodiče budoucích školáků

ch) projednávání dodatečného školního odkladu školní docházky s třídními učiteli, přeřazení žáka do jiného typu škol

i) spolupráce s třídními učiteli I. – V. tříd, asistenty pedagoga

j) příprava projektů pro žáky v rámci prevence sociálně patologických jevů

k) vytvořit optimální podmínky pro nadané žáky, k rozvoji jejich talentu a nadání, ve spolupráci s třídními učiteli seznámit příslušné pedagogy s problematikou těchto žáků

l) sledovat legislativu týkající se vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

3. Specifické oblasti:

a) ve spolupráci s třídními učiteli sledovat nadané a talentované žáky, návrhy na další péči o tyto žáky

b) pomoc při řešení konfliktních situacích ve škole: rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák

c) sledovat projevy zneužívání návykových látek a ostatních sociálně patologických jevů (šikanování, vandalismus, rasismus, brutalita, kriminalita), návrh nápravných opatření

d) koordinace a spolupráce při osvětových a konzultačních akcích k problematice návykových látek a ostatních patologických jevů

e) poradenská činnost pro rodiče a žáky při volbě studia na víceletém gymnáziu

Průběžné úkoly během celého školního roku:

V oblasti práce s žáky a jejich rodiči

 • řešení studijních a výchovných problémů
 • depistáž žáků, jejichž vzdělávání vyžaduje podpůrná opatření
 • vypracovávání plánů pedagogické podpory ve spolupráci s třídními učiteli a vyučujícími daných předmětů, konzultace plánů se zákonnými zástupci žáků, vyhodnocování plánů pedagogické podpory a následná opatření
 • vyplňování žádostí o vyšetření v PPP nebo SPC ve spolupráci s třídními učiteli a vyučujícími daných předmětů
 • vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů žákům, kterým bylo doporučeno vzdělávání podle IVP Doporučením školského poradenského zařízení v průběhu školního roku
 • vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zajištění poskytování přiznaných podpůrných opatření
 • vyhodnocování efektivnosti poskytovaných podpůrných opatření u jednotlivých žáků

V oblasti spolupráce s vedením školy

 • péči o problémové žáky a o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Ve spolupráci se školním psychologem, metodikem prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

 • pečuje o problémové žáky
 • řeší aktuální problémy
 • účastní se výchovných komisí

Ve spolupráci s vedoucím předmětu speciální pedagogické péče a vyučujícím pedagogické intervence

 • zajišťuje poskytování pedagogické intervence pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními
 • rozděluje žáky do jednotlivých skupin
 • konzultuje obsah a průběh pedagogické intervence
 • zahajuje časné speciálně pedagogické práce a prevenci rozvoje poruch
 • vyplňuje žádosti o vyšetření v PPP nebo SPC
 • vyhodnocuje efektivnost poskytování pedagogické intervence
 • dohlíží na průběh PSPP a PI v distanční výuce

V součinnosti s třídními učiteli

 • pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vede jejich evidenci a zabezpečuje péči o ně
 • vyhledává další žáky, kteří by mohli být ohroženi školním neúspěchem nebo jeví známky rozvíjejících se poruch učení či chování
 • vyplňuje žádosti o vyšetření v PPP nebo SPC
 • vypracovává plán pedagogické podpory, IVP
 • vyhodnocuje efektivnost plánů pedagogické podpory a poskytování podpůrných opatření
 • zajišťuje konzultace, odborná vyšetření

Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálními pedagogickými centry

PPP F-M Politických obětí 531, 738 01 Frýdek-Místek, 558 644 750

PPP Nový Jičín Žižkova 1154, 741 01 Nový Jičín, 556 771 140

SPC Nový Jičín 64/509 Komenského, 741 01, 556 706 262

SPC Ostrava Kpt. Vajdy 2656, 700 30 Ostrava-jih-Zábřeh, 596 746 805

 • posuzuje potřebu odborného vyšetření (psychologického, pedagogického, o volbě povolání, aj.)
 • podstupuje vypracované a vyhodnocené plány pedagogické podpory školnímu poradenskému zařízení
 • konzultuje optimální nastavení podpůrných opatření
 • zajišťuje realizaci podpůrných opatření vyplývajících z vyšetření
 • vyhodnocuje efektivitu podpůrných opatření

Další spolupráce 

 • se zaměstnanci MŠ, ŠJ
 • s místními spolky, organizacemi, PČR, hasiči - besedy, exkurze

 

 

Vypracovala: Mgr. Daniela Trojanová

Výchovný poradce

ZŠ Staříč