Základní škola

Psychologické poradenství

Činnost školní psycholog na naší škole spočívá například v zapojení do následujících aktivit:

 

- Spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
- Podílí se na třídnických hodinách ve spolupráci s třídním učitelem
- Poskytne úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá
- Poskytne krizovou intervenci dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci
- Společně s pedagogy se podílí na vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu dítěte
- Podílí se ve spolupráci s třídním učitelem (učiteli) na posílení pozitivní atmosféry ve škole
- Provádí anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt rizikového chování apod.) a konzultuje zjištěné údaje s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídními učiteli, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili
- Informuje rodiče na třídních schůzkách, či mimořádným písemným sdělením o výsledcích anonymních anketních šetření a průzkumech
- Školní psycholog pracuje jako člen týmu školního poradenského pracoviště, spolupracuje s vedením školy a se členy ŠPP

- Školní psycholog spolupracuje také s OSPOD, Policií ČR a dalšími školskými poradenskými subjekty


- Zakázky na školního psychologa, které vyžadují individuální nebo i skupinovou práci, která vyžaduje práci s důvěrnými nebo citlivými údaji o žácích si vyžadují vždy informovaný souhlas rodičů. Pokud rodiče nebudou souhlasit se službou školního psychologa, je třeba jejich rozhodnutí respektovat.
- V případech hodných zvláštního zřetele jako je například týrání dítěte, zneužívání dítěte, ohrožování mravní výchovy dítěte nebo zapojování dítěte do trestné činnosti podléhají tyto skutečnosti oznamovací povinnosti školního psychologa.

 

Zpráva školního psychologa

Milí rodiče a žáci,
v reakci na velmi výjimečnou dobu, která je nyní nelehká nejen pro rodiče, ale také pro samotné děti, vám ve spolupráci se ZŠ Staříč nabízíme možnost využít psychologického poradenství. Tato psychologická péče má především konzultační a krátkodobý charakter a může se týkat nejrůznějších problémů, se kterými se nyní potýkáte a které je s vaším dítětem potřeba akutně řešit. Zaměřuji se především na výchovně-vzdělávací potíže dětí související se školou, změny nálad a chování u dětí, úzkosti, fobie a obavy dětí, které se s ohledem na aktuální životní situaci mohou projevovat výrazně častěji.
Psychologické konzultace budou probíhat pravidelně, přibližně 1x za jeden až dva měsíce, a to v prostorách školy. Bohužel je vzhledem k mé pracovní vytíženosti kapacita dětí omezená, proto prosím o předchozí objednání termínu na emailu: natmach@email.cz. Konzultace jsou bezplatné a jsou určeny výhradně pro žáky ZŠ Staříč, která tuto službu nabízí od nového školního roku jako svůj benefit pro duševní pohodu žáků i jejich rodičů a klidnou atmosféru školy.

PhDr. Natálie Machová

dětský psycholog