Základní škola

Metodik prevence rizikových projevů chování

Školní metodik prevence:           Mgr. Pavlína Adamíčková, pavlina.adamickova@zsstaric.cz, 775 660 250

                                                    Konzultační hodiny: úterý 11.35 - 12.20  + po tel. domluvě nebo mailem

Školní metodik prevence:

- koordinuje tvorbu preventivního programu školy

- realizuje preventivní aktivity školy (besedy apod.)

- spolupracuje s vedením školy,  výchovným poradcem, ostatními pedagogy, školním psychologem

- pracuje s žáky s potenciálem k rozvoji rizikového chování

- komunikuje se zákonnými zástupci žáků

- v případě nutnosti zároveň se zástupci školy spoupracuje s organizacemi působícími v oblasti prevence (OSPOD, policie, apod.)

- účastní se pracovních seminářů a porad za účelem metodického vedení 

Jde o prevenci:

- šikany, agrese, kyberšikany

- záškoláctví 

- skrytého záškoláctví s vědomím rodičů

- rasismu a xenofobie

- působení sekt a extrémistických náboženských směrů

- rizikového sexuálního chování

- netolismu

- syndromu CAN

- užívání tabáku, drog a alkoholu

- závislostního chování (hazard, počítačové hry, mobil, sociální sítě...)

- poruch příjmu potravy, sebepoškozování

- zanedbávání, zneužívání či týrání dítěte

- kriminálního chování