Základní škola

5. třída


Předpokládaný obsah učiva v týdnu od 16. 11. - do 20. 11. 2020:

ČJ - Slovní druhy, podstatná jména - rod, číslo, pád a vzor

M - Převody jednotek - délky, hmotnosti,  násobení trojciferným činitelem, sčítání, odčítání, slovní úlohy

PŘ - Člověk a vesmír - vesmír, Slunce a sluneční soustava, planety sluneční soustavy

VL - Přemyslovská knížata

AJ - Přivlastňovací zájmena