Základní škola

Aktuality

Upozorňujeme rodiče, že v pátek 25. 9. nebude v naší škole vyhlášeno ředitelské volno.

 

Vážení rodiče,

od 7.9. 2020 dochází ke změně provozu ranní družiny.Provoz družinky pro děti 1. - 3. třídy je nově nastaven od 6:30 do 7:30 hodin.

 

Vážení rodiče,

jsme moc rádi, že se v novém školním roce opět můžeme setkat se všemi dětmi a moc se na ně také těšíme.

Budeme se snažit, aby probíhal v těch nejběžnějších podmínkách. Bohužel vzhledem ke stále vyskytujícímu se covidu musíme přece jen dodržovat jistá nařízení a doporučení, která běžný provoz narušují a to jak dopoledního režimu školy, tak i v době odpolední v rámci družiny nebo kroužků. Samozřejmostí je zvýšená hygiena, větrání, častá a průběžná desinfekce, nekonání se některých školních akcí apod. Přestože roušky ve školách nejsou povinné, rozhodli jsme se, že do 15. září budeme požadovat nošení roušek v době, kdy děti ráno přichází do šaten a potkávají se s větším počtem dětí v poměrně malém prostoru, ale především také s rodiči prvňáčků, kterým chceme první dva týdny umožnit přístup do školy a pomoci jim svým dětem adaptovat se na školní prostředí. V průběhu dopoledne ani v družince děti pak roušky nosit nebudou.

Snažili jsme se přizpůsobit rozvrh hodin také potkávání se v jídelně, kde dochází i předškoláci z MŠ. Vzhledem ke kapacitě dětí a jídelny nelze vždy zajistit malou „frontu“ k výdeji jídla, proto je možné, že dle posouzení přítomného učitele bude vhodné roušky použít i v této situaci.

Vzhledem ke covidu a většímu počtu dětí v ZŠ, jsme nově otevřeli 3. oddělení družiny. Přesto je kapacita naplněna již dětmi 1. – 3. třídy. Snažili jsme se dle doporučení MŠMT alespoň částečně děti nemísit, avšak zajistit tato doporučení na 100% je v našich podmínkách nemožné. Proto nás velmi mrzí, že z těchto důvodů neuspokojíme rodiče dětí 4.- 5. třídy.

Nabídka kroužků je bohužel také střídmější než v předcházejícím roce. Snažili jsme se zachovat potkávání dětí ve stejném režimu jako o přestávkách či ve družince.

Obecně se naše škola bude řídit tzv. semaforem" a s ním souvisejícími opatřeními. K uzavření školy může dojít pouze v případě karantény ( nadpoloviční většina nakažených ve třídě či škole) nebo červeného stupně na semaforu. V tomto případě pak bude probíhat distanční výuka.

Vážení rodiče,

přeji Vám, pedagogům a především dětem nejen pohodový nástup, ale také pohodový průběh celého nového školního roku!

Jeanetta Machová,

ředitelka školy

 

Informace k zahájení nového školního roku a harmonogram prvního zářijového týdne

1. školní den

  • Dveře školy se pro děti otevřou opět v úterý 1. září 2020 od 7:30.

  • Pro žáky 2. až 5. třídy začíná vyučování v obvyklém čase v 7:45. Děti přichází do školy hlavním vchodem. Předpokládané ukončení prvního dne ve škole je v 8:30.

  • Žáci a rodiče prvňáčků přichází v tento den výjimečně zadním vchodem. Slavnostní přivítání žáků 1. tříd proběhne v tělocvičně školy od 8:00. Předpokládané ukončení slavnostního zahájení je v 8:30. Rodiče mohou poté zakoupit čip ke školnímu stravování u vedoucí jídelny. V dalších dnech již prvňáčci přichází do školy hlavních vchodem.

Další dny 2. 9. – 4.9. 2020

  • Zahájeno školní stravování

  • Zahájen provoz ranní družiny pro přihlášené žáky 1.- 3. tříd (od 6:45 do 7:30) a provoz odpolední družiny pro žáky 1. – 3. tříd (od 11:25 do 16:30)

    1. třída – výuka do 10:30 (třídnické práce, seznamování se s prostředím školy)

    Děti, které nečekají na oběd ani družinu odchází, domů.

  • 2.,3.,4. a 5. třída – výuka do 11:25 (třídnické práce, výuka dle individuálních potřeb třídy)

Od 7.9. bude již výuka probíhat dle pevného rozvrhu.

( podrobnější informace k jednotlivým ročníkům poskytují třídní učitelé prostřednictvím emailu)

 

Rodiče prvňáčků!
Zveme Vás na informační schůzku, která se uskuteční dne 27.8. 2020
v 16 hodin v budově školy.
Těšíme se na vaši účast a přejeme hezký zbytek prázdnin.

 

Doporučení k aktuální epidemiologické situaci

Vážení zákonní zástupci,

v návaznosti na jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje dne 2. 3. 2020 a v návaznosti na doporučení k aktuální epidemiologické situaci vydané Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v Ostravě, Vám sdělujeme:

V zájmu předběžné opatrnosti vzhledem k až čtrnáctidenní inkubační době nového KORONAVIRU a s ohledem na zvýšený pohyb žáků škol a jejich zákonných zástupců v době probíhajících jarních prázdnin v oblastech s vyšším výskytem nákazy, žádáme důsledné dodržování  následujících doporučení a přijímáme tato opatření:

- apelujeme na ty z Vás, kteří pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy, aby po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti preventivně do školy děti  neposílali a žádáme, aby zákonní zástupci  o této skutečnosti  uvědomili  vedení školy  a současně omezili  kontakt s lidmi na minimum

- Neúčast dětí ve vzdělávání bude školou  omluvena

- omezujeme přístup veřejnosti do prostor, v nichž se realizuje činnost školy či školského zařízení na nezbytné minimum

Děkujeme za spolupráci a za respektování uvedených doporučení. Buďme obezřetní, nevyvolávejme však paniku.

 


Další obecná doporučení 

 
krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.
 
1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže: horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost, 
 
AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA: 
 595 138 118 (KHS linka ke koronaviru) 595 138 119 (KHS linka ke koronaviru) 595 138 147 (KHS linka ke koronaviru) NEBO
 
kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:  Okres Bruntál  554 774 128  Okres Frýdek-Místek  558 418 301, 558 418 339, 558 418 316  Okres Karviná  596 397 253, 596 397 255  Okres Nový Jičín  556 770 384-386  Okres Opava   553 668 846
 
2. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru, případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID - 19.
 
3. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního stavu. 
 
4. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry. 
 
5. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován. (Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava)
 
6. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo karantény.
 
7. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství) bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku. 

BLIŽŠÍ INFORMACE:
Ministerstvo zdravotnictví ČR:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-
vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

KHS MSK:
http://www.khsova.cz/
Zdravotní ústav v Ostravě:
https://www.zuova.cz/
Krajský úřad Moravskoslezského kraje:
https://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/informace-o-koronaviru-144974/