Mateřská škola

Školní vzdělávací program pro PV - ŠVP PV

 

Mateřská škola Staříč,
Sviadnovská 333
 
 
 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVANÍ

 

"PO CELÝ ROK, DO PŘÍRODY KROK"

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání byl vypracován na základě podkladu obsažených v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání MŠMT ČR.

 

Platnost dokumentu od 1.9.2019 - 30.8.2022

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kompletní ŠVP PV  je k nahlédnutí v šatnách dětí jednotlivých tříd.

Zde Vám nabízíme základní údaje o MŠ, ale hlavně přehled Integrovaných bloků (IB). Všechny p. uč. pracují podle sedmi IB. Jejich obsah si volí podle zájmů a potřeb dětí, jejich věku a dovedností, ročních období a příležitostných významných událostí.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSAH ŠKOLNÍHO PROGRAMU

 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MŠ ................................................................................................2
 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY……………………………………….……………………….3
 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ…………………………………………………………………… ….………………………3
  1. Věcné podmínky……………………………………………………………………………………………………………..3
  2. Životospráva…………………………………………………………………………………………………………………...5
  3. Psychosociální podmínky……………………………………………………………………………………….……….7
  4. Organizace vzdělávání..…………………………………………………………………………………………………..8
  5. Řízení a personální zajištění chodu školy……………………………………………………………………….10
  6. Spoluúčast rodičů………………………………………………………………………………………………………….11
  7. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ………………………………………………..13
  8. Vzdělávání dětí od dvou do tří let………………………………………………………………………………… 14
 4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ……………………………………………………………………………………….……15
  1. Vnitřní uspořádání tříd a školy………………………………………………………………………………….……15
  2. Organizace vzdělávání na třídách………………………………………………………………………………….16
  3. Přijímání dětí do MŠ Staříč………………..………………………………………………………………………….16
  4. Pravidla pro individuální vzdělávání………………………………………………………………………………16
  5. Doplňková činnost………………………………………………………………………………………………………..16

 

 

 1. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
  1. Filosofie naší MŠ…………………………………………………………………………………………….…………..18
  2. Dlouhodobý vzdělávací cíl a jeho záměr……………………………………………………………………..19
  3. Vzdělávací cíle, formy a metody vzdělávací práce, prostředky plnění…………………………18
  4. Zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami…… ………… 20
  5. Zajištění průběhu vzdělávání dětí nadaných a mimořádně nadaných………………………...22
  6. Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let…………………………………………………..22
 2. VZDĚLÁVACÍ OBSAH – INTEGROVANÉ BLOKY……………………………………………………………..23
  1. Vzdělávací obsah - I. Blok……………………………………………………………………………………………23
  2. Vzdělávací obsah – II. Blok………………………………………………………………………………………….26
  3. Vzdělávací obsah – III. Blok…………………………………………………………………………………………29
  4. Vzdělávací obsah - IV. Blok………………………………………………………………………………………..32
  5. Vzdělávací obsah – V. Blok………………………………………………………………………………………….35
  6. Vzdělávací obsah – VI. Blok…………………………………………………………………………………………38
  7. Vzdělávací obsah – VII. Blok………………………………………………………………………………………..41

7.EVALUAČNÍ SYSTÉM……………………….……………………………………………………………………………..44

7.1 Další prováděná evaluace………….………………………………………………………………………………..45

8. SEZNAM PŘÍLOH ŠVP PV………………..………………………………………………………………………………46

8.1 Profilace MŠ…………………………….………………………………………………………………………………… 46

8.2 Environmentální výchova………..…………………………………………………………………………………..48

 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název:            Mateřská škola 

Adresa MŠ:       Sviadnovská 333

Právní forma:   Příspěvková organizace od 1.9.2003

Telefon:            558 660 274  

Vedoucí MŠ:     Věra Rylková:  mobil:  777 980 260

E- mail MŠ:       ms.staric@seznam.cz

IČO:                   75026538

Ředitel:             Mgr. Jeanetta Machová

Provoz MŠ:       celodenní 6,00 - 16,30

Počet tříd a dětí:  4 třídy, kapacita 89 dětí

Počet pedagogických pracovníků: dle organizace šk. roku

Počet provozních zaměstnanců: dle organizace šk.roku

Zřizovatel:         Obec Staříč, Chlebovická, 739 43, tel.558 660 274

Starosta:           Libor Macháček

 

 

 

2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Naše mateřská škola sídlí v obci Staříč, nedaleko Frýdku - Místku. Poprvé byla otevřena v roce 1948 v budově Fojtství. Současná budova je z roku 1982 a postavili si ji sami občané. V roce 1998 prošla rozsáhlou rekonstrukcí a od roku 2003 je součástí příspěvkové organizace Základní škola Staříč.

Budova mateřské školy má dvě nadzemní podlaží.

1. nadzemní podlaží (1.NP)

- je bezbariérové a nachází se zde 1.třída Berušky s kapacitou pro 28 dětí. K dispozici mají vlastní šatnu, sociální zařízení, třídu a hernu. Je zde také šatna a WC pro učitelky, úklidová místnost, kuchyňka a místnost pro praní prádla. Ve druhé části 1.NP se nachází kancelář vedoucí ŠJ, zmodernizovaná kuchyň a školní jídelna.

 

2. nadzemní podlaží (2.NP)

 

- ve 2.NP jsou umístěny tři třídy MŠ: Motýlci s kapacitou 28 dětí, Kočičky pro 15 dětí a Sluníčka s 18 dětmi.  Motýlci mají vlastní vchod, Kočičky a Sluníčka vchod společný. Pro všechny třídy se zde nachází plnohodnotné vzdělávací i sociální zázemí. V tomto NP je taktéž kancelář vedoucí učitelky, úklidová místnost, kuchyňka, metodický kabinet a sociální místnost pro kuchařky.

 

Na budovu MŠ přímo navazuje budova ZŠ. Jsou propojeny spojovací chodbou.

Tělocvična byla přistavěna nad mateřskou školou při rekonstrukci v roce 1998. Je moderní a nadstandartně vybavenou součástí MŠ i ZŠ. Dopoledne je plně využívána dětmi MŠ a žáky ZŠ. Odpoledne ji ke svým aktivitám využívají složky TJ Sokol Staříč.

 

 

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH – INTEGROVANÉ BLOKY

6.1. I. BLOK

“ Ať jsi holka nebo kluk, udělej tu se mnou kruh.“

CHARAKTERISTIKA BLOKU

Tento blok je spojen s problematikou adaptačního období dětí, jak nově příchozích, tak i dětí přicházejících po prázdninách zpátky do MŠ. Nabízíme činnosti a vytváříme takové podmínky, které celý adaptační proces usnadní a zpříjemní. Děti poznávají nové kamarády ve třídách a navazují nové vztahy s dětmi i dospělými. Tento blok také řeší vztahy dětí v celém období docházky do mateřské školy.

 

ČINNOSTI ZAMĚŘENÉ K REALIZACI BLOKU

- lokomoční pohybové činnosti

- činnosti seznamující s věcmi, které je obklopují

- jednoduché pracovní činosti a sebeobslužné činnosti

- individuální i skupinové rozhovory, poslech pohádek a příběhů, sledování divadelní pohádky

- spontánní hra, volné hry s předměty, hry procvičující orientaci v prostoru

- činnosti zasvěcující do časových pojmů

- kooperativní činnosti ve dvojicích i skupinách

- aktivity podporující sbližování dětí

- činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování

- aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí MŠ

 

 6.2.II. BLOK

„ Jen si děti všimněte, co je krásy na světě“

CHARAKTERISTIKA BLOKU:

V tomto bloku se budeme snažit probouzet v dětech kladný vztah k přírodě, hledat přírodní krásu a zákonitosti, poznávat hlavní znaky různých období, rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, vnímat přírodu a její proměny všemi smysly. Pozorovat rozmary počasí, prevence onemocnění- správná výživa.

 

ČINNOSTI ZAMĚŘENÉ K REALIZACI BLOKU:

- lokomoční pohybové činnosti v přírodním terénu, turistika

- manipulační činnosti s přírodním materiálem

- činnosti směřující k ochraně zdraví

- řečové, sluchové a rytmické hry, společné diskuze, rozhovory- vyprávění tážitků, příběhů

- různorodé skupinové aktivity- dramatizace, konstriktivní a výtvarné projekty

- přirozené pozorování přírody, vycházky do okolí, výlety, poučení o možných nebezpečných situacích

 

6.3. III. BLOK

„ Kultura, tradice, svátky“

CHARAKTERISTIKA BLOKU:

Tento blok je spojen s obdobím atmosféry kulturních tradic, událostí a svátků v roce. Čas prožívat, účastnit se, být spolu s pocitem bezpečí, čas obdarování nejen dárky, ale i kouskem lásky, která sídlí v našich srdcích. Umožní dětem prožívat čas v duchu tradic, rozvíjet mravní a estetické vnímání a cítění. Umožní dětem poznávat hodnoty vztahu k rodině, lásce ke svým nejbližším a kamarádům v MŠ. Umožní dětem prozkoumat historické souvislosti doplněné o vše, co patří k různým kulturním a tradičním svátkům v naši obci a ve světě. Olympijské hry letní a zimní, které nejsou každoročně, mistrovství v různých sportech- to vše může být obsahem tohoto bloku.

 

ČINNOSTI ZAMĚŘENÉ K REALIZACI BLOKU:

- zdravotně zaměřené činnosti, manipulační činnosti s různými druhy materiálů

- recitace, zpěv, sluchové a rytmické hry, samostatný slovní projev na určité téma

- činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a přibližující dítěto logickou posloupnost děje

- hry na téma rodina, sledování pohádek a příběhů obohacující citový život dítěte, dramatické činnosti

- aktivity podporující uvědomování si vztahu mezi lidmi- kamarádství, přátelství, úcty ke stáří

- tvůrčí činnosti výtvarné, hudební, hudebně pohybové a literární

- aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci, pozorování událostí v obci a účast na akcích zyjímavých pro děti

6.4 IV. BLOK

„Já a moje zdraví“

 

CHARAKTERISTIKA BLOKU:

V tomto bloku budeme uvědomění si vlastního těla, jeho funkcí a poznatků o něm. Zdravý životní styl, pohyb a utváření kladného vztahu k němu. Děti se naučí jak správně stolovat, stravovat se a chránit své zdraví a tělo před nemocí a úrazem.

ČINNOSTI ZAMĚŘENÉ K REALIZACI BLOKU:

- manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, náčiním a jejich praktické používání

- individuální a skupinová konverzace, vyprávění podle skutečností i podle obrazového materiálu

- volné hry a experimenty s materiálem a předměty, zkoumání jejich vlastností

- hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině, smyslové hry

činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systému- piktogramy

- hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i rovině

- činnosti zajištující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu,radost z pohybu, příležitosti pro rozvoj vytrvalosti a sebeovládání- výlety do lesa

- hry a činností, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu

- hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí- tematické hry seznamující dítě s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání

- tvůrčí činnosti výtvarné, pohybové a dramatické podněcující tvořivost a nápaditost dítěte

- hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí- dítě, dospělý

- turistika, pohybové hry v přírodě, manipulační činnosti, smyslové hry, činnosti relaxační a odpočinkové, příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů

 

6.5. V. BLOK

„ Máma, táta, děti k tomu, rodina je, když jsme spolu…“

 

CHARAKTERISTIKA BLOKU:

Rodina je místem bezpečí pro každého z nás.

Tento blok je zaměřen na rodinu. V rodině poznává, jak vypadá soužití mezi lidmi, seznamuje se s hodnotovým žebříčkem. Děti si uvědomují vztahy ke svým rodičům, prarodičům, sourozencům i ostatním členům rodiny, vztahy mezi mateřskou školou a rodinou.

 

ČINNOSTI ZAMĚŘENÉ K REALIZACI BLOKU:

- vyprávění toho co dítě slyšelo, nebo shlédlo, komentování zážitků a aktivit

- přednes, recitace, zpěv

- motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností, námětové hry a činnosti

- řešení myšlenkových i praktických problém

- činnosti vyžadující samostatné vystupování, vyjadřování, činnosti s viditelným cílem a výsledkem v nichž může být dítě úspěšné

- společná setkávání, povídání a sdílení a aktivní naslouchání druhému

- činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije - rodina

tvůrčí činnosti výtvarné, pohybové a dramatické podněcující tvořivost a nápaditost dítěte

- hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí - dítě, dospělý

- realizace společného setkání, aktivity, přibližující dítěti mravní hodnoty/pravda, úplnost, dobro, zlo/ v jednání lidí.

 

 

 

6.6. VI. BLOK

„ Volám tě, pohádko...“

CHARAKTERISTIKA BLOKU:

V každém ročním období přichází čas na pohádky. Děti se seznámí s pohádkami, které jsou klasické i veršované. Součástí bloku bude čtení, vyprávění, dramatizace pohádek, návštěva divadla. Děti se budou učit znát krásu knížek jejich ilustrací. Součástí mohou být také prvky projektu ,,Celé česko čte dětem“, kde jsou aktivity zaměřené na zapojení rodičů, prarodičů, dětí ze základní školy do čtení a vyprávění dětem v mateřské škole.

ČINNOSTI ZAMĚŘENÉ K REALIZACI BLOKU:

- grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen, prohlížení a “ čtení” knížek

- činnosti zaměřené k seznamování s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou/číselná řada, geometrické tvary, množství/

- verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i dospělým

- hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, respektovat druhého, pomoci mu

- hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa rostlin a hmyzu, pozorování v okolní přírodě, ekohry

- poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chovat a chránit/ kontakt se zvířaty, jedovaté rostliny, požár, povodeň, cizí člověk, bouřka…/

 

 

6.7. VII. BLOK

„Technika a naše planeta“

 

CHARAKTERISTIKA BLOKU:

Na naší planetě je mnoho krásných, rozmanitých a pozoruhodných míst, s kterými se děti v tomto bloku seznámí. “ Procestují rozmanitými dopravními prostředky ” kontinenty, poznají jejich obyvatele, floru a faunu. Seznámí se s nekonečně pestrým vesmírem,různorodým světem lidí a zvířat. Budou vnímat odlišnosti jednotlivých míst a kultur, posílí si kladný vztah k místu, kde žijí. Seznámí se s hlavním městem Prahou i s některými krásnými místy naší vlasti.

 

ČINNOSTI ZAMĚŘENÉ K REALIZACI BLOKU:

- lokomoční pohybové činnosti, manipulační činnosti, jednoduché úkony s pomůckami i různým materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi z různých kontinentů
-  smyslové a psychomotorické hry, konstruktivní činnosti a hudební a hudebně pohybové hry
vyprávění toho, co dítě slyšelo, nebo co shlédlo, hry se slovy, přednes, zpěv, dramatizace
činnosti k poznávání číselné řady, množství, orientace v prostoru i rovině
- nnosti zaměřené na záměrné pozorování, čím se lidé mezi sebou liší/ zeměpisným místem narození, jazykem/
- kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách, činnosti zaměřené na poznávání různého sociálního prostředí
- aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur
- ktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci, vycházky po obci, návštěva obecního úřadu, pošty, DPS, kostela, knihovny aj.
- hry a aktivity na téma dopravy, zprostředkované poznávání přírodního i sociálně-kulturního prostředí v jiných zemích