Mateřská škola

Distanční výuka v MŠ

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2020 mají mateřské školy povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem (domácí vzdělávání) dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Povinnost se týká dětí plnících povinné předškolní vzdělávání! Distančně se vzdělává z důvodu krizových či mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost většiny (více než 50%) předškoláků z MŠ. A k tomu je nutná spolupráce Vás, rodičů.
Nově vydaný manuál MŠMT o distanční výuce předškoláků z 1.3. 2021 najdete na webových stránkách školy v sekci Dokumenty.

Kdy se vzdělává distančním způsobem?
Distanční vzdělávání probíhá z důvodu krizových či mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost většiny (více než 50%) předškoláků z celé MŠ nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, pokud se v ní vzdělávají pouze tyto děti.
Předškoláci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.
Omlouvání absence je obdobné jako při prezenční výuce.

Vzdělávání distanční výuky
MŠ vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých dětí, tak také personálním a technickým možnostem MŠ.
Při asynchronní výuce děti pracují se svými rodiči na zadaných úkolech v jimi zvoleném čase vlastním tempem.

1. OFF-LINE VÝUKA
U dětí předškolního věku jde o plnění praktických úkolů využívajících přirozené podmínky dětí v jejich domácím prostředí – tvořivé práce výtvarné aktivity, vytváření portfolia, vyplňování pracovních listů atd.). K off-line výuce není zapotřebí internet a digitální technologie.
Učitel monitoruje zapojování jednotlivých dětí a poskytuje rodičům individuální podporu. Cílem je, aby se zapojily všechny děti a pracovaly přiměřeně svým možnostem a podmínkám.

2. ZADAVÁNÍ AKTIVIT
Zadávání úkolů probíhá elektronicky e-mailem tridakvetinky@seznam.cz , telefonicky, formou krabice u vchodu 3. třídy, ve specifických případech i osobně.
Těžiště vzdělávání spočívá především v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby atd.
Vzhledem k věku učitel prostřednictvím domluvené komunikační platformy (případně papírovou formou) předávají podle dohody rodičům tipy na tematicky zaměřené aktivity vhodné pro domácí prostředí.
Děti a rodiče si mohou úkoly a aktivity, které realizují, dokumentovat videozáznamy, fotografiemi, hlasovými nahrávkami, kresbami apod. Vhodné je založit složku – tzv. portfolio, které každodenní vzdělávací aktivity dítěte dokládá.

3. ZPĚTNÁ VAZBA
Hotové práce můžete průběžně zakládat dětem do složky (portfólio).
Možnosti předání v povinném termínu 1x týdně:
- naskenování do emailu tridakočičky@seznam.cz, tridamotylci@seznam.cz.
- osobně každé úterý dopoledne od 9.00 do 10.00 hodin a odpoledne od 14.30 do 15.30 hodin.

- v jinou dobu vložit vypracované úkoly ve složce do připravené krabice u vchodu do 2. a 3. třídy.

 

4. KONZULTACE
Cílem individuálních konzultací je, aby nikdo nezůstal mimo systém a každý pracoval přiměřeně svým možnostem a podmínkám. Konzultace musí být dostupné všem, může jít o telefonické hovory, e-maily či ve specifických případech osobní konzultace za dodržení všech hygienických pravidel a nařízených opatření.

5. KOMUNIKACE MŠ SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI
1. Elektronicky e-mailem tridakočičky@seznam.cz, tridamotylci@seznam.cz, ve všední dny.
2. Telefonicky na tel. čísle 777 980 260 (Kočičky) a 773 880 260 (Motýlci) v době od 9.00 do 9.30 hodin po - pá.
3. Osobně každé úterý od 9.00 do 10.00 hodin odpoledne od 14.30 do 15.30 hodin
4. Jakékoliv dotazy zákonných zástupců budou zodpovězeny do 2 pracovních dnů

Doporučení pro mateřské školy
Vzdělání probíhá v souladu s RVP PV a ŠVP dané školy, avšak ne nutně v plné míře.
Pro děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání je důležitá systematická
příprava na vzdělávání v základní škole, do níž za několik měsíců nastoupí. Na základě
deficitních oblastí školní připravenosti konkrétního dítěte je vhodné zadávané aktivity
individualizovat tak, aby u něj cíleně rozvíjely např. grafomotoriku, matematické představy,
sluchové vnímání apod.

Věra Rylková, vedoucí MŠ Staříč